Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 13

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.05.13.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

1. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönüléstől számított egy éven belül új nevet kell adni a közterületnek.

(4) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) A közterületek elnevezésére vagy annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

3. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

4. § A külterületi nem lakott közterületeket is elnevezéssel lehet ellátni.

2. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

5. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ugyanazon a közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek, és a páratlan oldalon 1-től, a páros oldalon 2-től kezdődően növekedjenek.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben szabályozott megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni, egyebekben a (3) bekezdésben meghatározott rend szerint.

(5) Amennyiben a (3)-(4) bekezdésben szabályozott megoldás nem alkalmazható a település szórvány jellege miatt, úgy – a meglévő logikai rendszerre figyelemmel – a kialakult számozási rend alkalmazásával kell a házszám megállapítást elvégezni.

(6) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(7) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

6. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar abc ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar abc ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar abc ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

7. § (1) Az 5-6. § rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

8. § (1) Az ingatlan házszámát a képviselő-testület határozattal állapítja meg.

(2) A házszám megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

9. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet.