Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 18:00

Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzata az alábbiak szerint teljesült.

a) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 24.853.509 Ft, módosított bevételi előirányzat 28.040.349 Ft, bevételi teljesítés 28.382.068 Ft.

b) Az önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 24.853.509 Ft, módosított kiadási előirányzat 28.040.349 Ft, kiadási teljesítés 23.345.591 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 224.899 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 2.508.347 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló 2.508.347 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozta, ebből működési célú igénybevétel 0 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 2.508.347 Ft.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítésé, felújítási kiadási előirányzat teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 1.265.143 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18 órakor lép hatályba.