Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

Hatályos: 2023. 09. 20

Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

2023.09.20.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 2. §-a és 32. § (3) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag ellátásának helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) Orfalu Községi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt és letelepedett személyekre;

c) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre;

d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.

2. § (1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosít azon kérelmezőnek, aki

a) a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és lakóingatlanát tűzifával fűti, továbbá

b) Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás) jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család tagja, vagy

d) 65 éven felüli, vagy

e) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

f) igénybe veszi a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat családgondozói tevékenységét,

és a vele azonos lakcímen/tartózkodási helyen életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300 %-át;

(2) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosít azon kérelmezőnek, aki a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és lakóingatlanát tűzifával fűti, továbbá családjában árva gyermeket nevel. Árva gyermeket nevelő család esetében a jövedelemnyilatkozat nem feltétele a jogosultság megállapításának.

(3) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosít azon 80. életévét betöltött kérelmezőnek, aki - egyedülállóként vagy házastársával/élettársával - a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és lakóingatlanát tűzifával fűti. 80. életévét betöltött kérelmező esetén a jövedelemnyilatkozat nem feltétele a jogosultság megállapításának.

3. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(2) A jogosult kérelmező részére legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

4. § A szociális célú tűzifa támogatás megítélésénél első körben előnyben részesítendő a 2. § (2) és (3) bekezdése alapján jogosult kérelmező. Második körben a 2. § (1) bekezdése alapján kérelmet benyújtok közül előnyt jelent a 2. § (1) bekezdés b)–f) pontjaiban foglalt minél több feltétel megléte, másodlagosan a kérelmező által a kérelemben feltüntetett azonos lakcímen/tartózkodási helyen életvitelszerűen együtt élők egy főre eső jövedelmének figyelembevétele.

5. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozásában nem állapítható meg szociális célú tűzifa támogatás, amennyiben a kérelmező vagy a kérelmezővel azonos lakcímen/tartózkodási helyen együtt élő személyek valamelyike erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifa természetbeni támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. E rendelkezés megsértése a következő évi támogatásból való kizárást vonja magával.

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmet 2023. október 6. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átadás-átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított központi támogatás, valamint az önkormányzat által e célra biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

8. § Ez a rendelet 2023. szeptember 20-án lép hatályba.

9. § Ez a rendelet 2024. március 31-én hatályát veszti.