Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (XII.19.) Önkormányzati Rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 20- 2018. 12. 10

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (XII.19.) Önkormányzati Rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

2017.12.20.

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelmények

1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy reklámot utasvárón, közterületen vagy magánterületen közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.

(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.

2. § (1) Az Önkormányzat, intézményei, az állami szervek, egyházak, valamint a helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényről tájékoztató, ideiglenes reklám elhelyezése 1 m2-t meg nem haladó mértékben plakáton, transzparensen, és molinón engedély nélkül kihelyezhető a programot megelőző 1 hónappal, melyet a program lezárultát követően 2 héten belül el kell távolítani.

(2) Engedély nélkül kihelyezhető hirdetmény a településen engedélyezett hirdtőtáblára.

2. Településképi bejelentési eljárás

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalba, de a település polgármesterének címezve kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani.

(2) A kérelmezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.

3. Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyarszombatfa, 2017. december 14.

Albert Attila Tóth Jenő

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Magyarszombatfa, 2017. december 19.

Tóth Jenő

jegyző