Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017 (VIII.1.) Önkormányzati Rendelete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 12/2014. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 08. 02- 2017. 08. 02

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. §  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  2. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Magyarszombatfa, 2017. július 25.


   Albert Attila                                                        Tóth Jenő

              polgármester                                                               jegyző
Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa község hirdetőtábláján 2017. augusztus 1. napján.                                                           Tóth Jenő

                                                           jegyző

1. számú melléklet a 7/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:


011130                        Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320                       Köztemető-fenntartás és –működtetése

013350                       Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

 feladatok

041231                       Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232                       Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233                       Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237                       Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160                       Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051040                       Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052080                       Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

064010                       Közvilágítás

066020                       Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások

082042                       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044                       Könyvtári szolgáltatások

082063                       Múzeumi kiállítási tevékenység

082064                       Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091                       Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092                       Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

106020                       Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107053                       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055                       Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900090                       Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei