Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (II.28.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2019. 05. 31

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarszombatfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §     A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.


2. §      Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2017. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                                                                                                                    139.107.865 Ft-ban,  • a működési célú bevételeket                                                                      133.238.752 Ft-ban,

          ebből:  működési célú támogatást                                                      72.087.091 Ft-ban,

                     működési célú bevételt                                                          15.733.216 Ft-ban,

                     közhatalmi bevételeket                                                            6.573.000 Ft-ban,

                     véglegesen átvett pénzeszközöket                                           28.910.137 Ft-ban,

                     pénzforgalom nélküli bevételeket                                             9.935.308 Ft-ban,

  • a felhalmozási bevételeket                                                                            5.869.113 Ft-ban,

          ebből:  TE-ök, immat. javak értékesítését                                               127.000 Ft-ban,

                     önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeit             5.742.113 Ft-ban,  • a működési célú kiadásokat                                                                       128.641.169 Ft-ban,

          ebből:  a személyi jellegű kiadásokat                                                 24.637.585 Ft-ban,

                     a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót   4.553.297 Ft-ban,

                     a dologi kiadásokat                                                               85.089.817 Ft-ban,

                     ellátottak pénzbeli juttatásait                                                     545.000 Ft-ban,

                     egyéb működési célú kiadások                                               12.934.619 Ft-ban,

                     egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat                                       880.851 Ft-ban,

  • a felhalmozási kiadásokat                                                                           10.466.696 Ft-ban,

          ebből:  intézményi beruházásokat                                                       4.802.603 Ft-ban,

                     felújítási kiadásokat                                                                5.381.093 Ft-ban,

                     egyéb felhalmozási kiadásokat                                                   283.000 Ft-ban,


          a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                                                      12 főben

állapítja meg.


           (2)   Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


           (3)   A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I.Az Önkormányzat bevételei


4. §     (1)   Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.Az Önkormányzat kiadásai


5. §     (1)   Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.


  1. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint átlagosan 12 főben állapítja meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott létszám.Általános és céltartalék


6. §            A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.Adósságot keletkeztető ügyletek


7. §            A Képviselő-testület 2018. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.Európai Uniós projektek


8. §            Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2018. évben részt vesz, mely projekttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása


9. §            Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2018. évre nem tervez.
II.A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §   (1)   A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


           (2)   Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.


(3)  Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a

Képviselő-testületet.


11. §   (1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


           (2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.


12. §          A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.


13. §          Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések14. § (1)     Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2)       A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Magyarszombatfa, 2018. február 26.

                         Albert Attila                                                                    Tóth Jenő

                         polgármester                                                                       jegyző

Záradék:E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa Község hirdetőtábláján 2018. február 28. napján.

                                                                                                                 Tóth Jenő

                                                                                                                    jegyző