Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2018 (II.28.) Önkormányzati Rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2018. 03. 01

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8, 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás útján biztosítsa Magyarszombatfa község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodók életfeltételeinek javulását, segítse elő a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást és a szociális alapellátások kiépítését, a település szolgáltatási funkcióinak bővítését, valósuljon meg a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

Ennek érdekében Magyarszombatfa Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat működtetésével és fenntartásával az alábbiakat kívánja elérni:

 1. a település népességmegtartó erejének növelése,
 2. a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése,
 3. a lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb életminőség elérése,
 4. a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
 5. az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
 6. a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása,
 7. a települési funkciók bővítése,
 8. a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,
 9. helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése,
 10. az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása,
 11. a meglévő önkormányzati vagyon állagmegóvása, növelése,
 12. az egyházakkal, civil szervezetekkel való együttműködés erősítése,
 13. fenntartható fejlődés, környezettudatos szemléletformálás.


2. §


 (1) A falugondnoki szolgálat a magyarszombatfai helyi szükségletek alapján

 1. közvetlen, személyes alapszolgáltatásokat, ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat,
 2. az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat,
 3. egyéb feladatokat lát el.


 (2) A személyes alapszolgáltatáson belül alapellátási, kötelezően ellátandó feladatok:

 1. közreműködés az étkeztetésben,
 2. közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
 3. közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
 4. az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
 5. gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

(3) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai:

 1. a közösségi művelődési, sport-és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,
 2. egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 3. közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
 4. egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 1. a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
 2. - önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása).

3.§

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a szociális étkeztetést az étel házhoz szállításával.

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet alapján megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) A szállítás térítésmentes.

4.§

A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat az alábbi tevékenységek szükség szerinti ellátását biztosítja:

 1. a gyógyszerek kiváltása,
 2. bevásárlás.

5.§

A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk a település lakói számára történő eljuttatása körében a falugondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások, információk felkutatása, és ezekről a lakosság tájékoztatása, ezen belül az önkormányzati, rendőrségi, bűnmegelőzési, polgárőri információk megosztása.

6.§

 (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése feladat három fő területe:

 1. a betegek háziorvoshoz, egyéb egészségügyi intézménybe szállítása,
 2. a gyógyszerek kiváltása,
 3. a gyógyászati segédeszközök beszerzése.

(2) A falugondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő érintett lakosok minél korábban jussanak el a háziorvoshoz, indokolt esetben a megfelelő szakorvoshoz és kapják meg gyógyszereiket.

(3) Az alapfeladat különös jelentőséggel bír az idős, koruk, egészségi állapotuk, családi körülményeik folytán rászoruló lakosok, a településen életvitelszerűen tartózkodók tekintetében.

(4) A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is.

(5) A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára biztosított, előjegyzett időpontokhoz.

(6) Az egyéb egészségügyi intézménybe (pl. szakorvosi rendelésre) történő szállítás; egyéni kórházi, intézeti látogatás céljából történő szállítás abban az esetben oldható meg, ha nem ütközik a kötelező feladat ellátásával.

(7) A fertőző betegek szállításánál különös körültekintéssel kell eljárni.

(8) A falugondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy megérkezésére nincs lehetőség.

(9) A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a falugondnoknak rendelkeznie kell az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel.

7.§

A gyermekszállítási feladatok körében a falugondnok gondoskodik a Bajánsenye, és Őriszentpéter településen működő oktatási-, nevelési intézményekbe (óvodába, iskolába) óvodások, iskolások szállítása igény szerint, továbbá a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, a fiatalok sportversenyekre való szállításáról.

8.§

A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai, közösségi művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése feladatok körében gondoskodik:


 1. helyi egyesületek tagjainak, nyugdíjasok, sportolók szállításáról,
 2. a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzésekről, helyszín biztosításáról, berendezések helyszínre szállításáról.

9.§

(1) A falugondnoki szolgálat az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása feladat ellátása körében segítséget nyújt a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnok által történő elintézésével.

(2) A falugondnok köteles a lakosságot érintő problémákat az önkormányzat felé továbbítani, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, e körben a visszajelzéseket eljuttatni az érintettekhez. A feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, jelzéseiket, kérdéseiket meghallgatja.


10.§

(1) A falugondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásának biztosításában. A falugondnoki szolgálat menetrendszerű járatot nem üzemeltethet, a tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az egyedi eseteket előnyben részesíti (késői járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás).

(2) A falugondnok feladata a szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.

(3) A falugondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.

11.§

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés: A feladatkörében a falugondnok ellátja a korábban felsorolt feladatokhoz közvetlenül nem tartozó feladatokat. Esetenkénti, napi fogyasztású áruk beszerzése (a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk, pl. alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása), nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a tanyagondnok által, nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségei folytán a gazdaságos vásárlás.

12.§

(1) A falugondnok – amennyiben ez nem az alapellátási feladat ellátásába, a személyes segítségnyújtás rovására történik – közreműködik azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek célja a település lakosságának minél magasabb színvonalon történő ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok a település ellátásával, működésével összefüggő anyag-, és árubeszerzések az önkormányzat és intézményei számára, az önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése - a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása).13.§

(1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A további kötelező feladatokat úgy kell ellátnia, hogy az ne ütközzön, illetve ne akadályozza az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátást.

(2) Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatok csak akkor láthatóak el, ha a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

(3) A kötelezendően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester, iránymutatása szerint. A további feladatok esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.


14.§

(1) A szolgáltatásról, az igénybe vételi lehetőségekről a lakosság a helyben szokásos tájékoztatásnak megfelelően értesül. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) A településen életvitelszerűen tartózkodók, a lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a falugondnoknál vagy az önkormányzatnál személyesen vagy telefonon jelezhetik.

(3) A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a falugondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie.

(4) A feladatellátás a bejelentés sorrendjétől, valamint a bejelentett probléma fontosságától függ.

(5) Azon tevékenységek esetén, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől az igénybevétel engedélyezéséről a polgármester dönt.

(6) A falugondnoki szolgáltatások térítésmentesek.

(7) A szolgáltatásokkal és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munkaidejében a falugondnok, valamint az önkormányzat nyújt. A tájékoztatás alapja a szolgálat szakmai programja.

15.§

(1) Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátásához szükséges gépjárművet biztosítja.

(2) A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, a polgármester, utasításának megfelelően kell ellátnia.

(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarendben köteles ellátni. A munkarendet a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

16.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Magyarszombatfa, 2018. február 15.
                       Albert Attila                                                                  Tóth Jenő

                         polgármester                                                                jegyző

                                                                  

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                             Tóth Jenő

                                                                                                                      jegyző