Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


 1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat                             156.771.786 Ft

módosított bevételi előirányzat                       180.544.469 Ft

bevétel teljesítési adata                                   124.809.155 Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(3)  BEVÉTELEK

 • működési célú bevételek:                                            119.234.121 Ft

            ebből:


Saját bevételek                                                               15.476.316 Ft

intézményi működési bevételek                                         8.784.811 Ft

helyi adóbevételek                                                           6.691.505 FtKöltségvetési támogatás:                                                76.397.766 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása         13.424.215 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám.     5.544.874 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás                            1.200.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások                      56.228.677 Ft


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről        14.047.606 Ft


Finanszírozási bevételek (bérelőleg)                                    880.851 Ft


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                       12.431.582 Ft


 • felhalmozási célú bevételek:                                           5.575.034 Ft

ebből:

Felhalmozási bevétel                                                        5.448.057 Ft

Szalafői ingatlan 2017. évi törlesztése                                 126.977 Ft


Bevételek mindösszesen:                                          124.809.155 Ft


 1. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat                           156.771.786 Ft

módosított kiadási előirányzat                     180.544.469 Ft

kiadások teljesítési adata                             114.873.847 Ft


A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)  KIADÁSOK

 • működési célú kiadások:                                             104.167.091 Ft

ebből:

személyi juttatások                                                         20.900.989 Ft

munkaadói járulékok                                                       3.826.594 Ft

dologi kiadások                                                              73.695.791 Ft

szociális juttatások, támogatások                                      1.171.300 Ft

egyéb működési kiadás                                                    4.572.417 Ft


 •                                                                 felhalmozási célú kiadások:         9.958.205 Ft

            ebből:

beruházási kiadások (T.E. besz., TAK, Pajta)                   7.180.077 Ft

felújítás                                                                            2.778.128 Ft

támogatás értékű                                                                            0 Ft


 • finanszírozási célú kiadások                                              748.551 Ft

.

Kiadások mindösszesen:                                          114.873.847 Ft 1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben felülvizsgált 2017. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 9.935.308 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2.496.274 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2016. december 31-ei összege 12.431.582 Ft volt.

(3) A Képviselő- testület 2017. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 1. §


Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 448.239.313 Ft-ban állapítja meg.


 1. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Magyarszombatfa, 2018. május 29.                        Albert Attila                                                     Tóth Jenő

                        polgármester                                                       jegyző     Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Magyarszombatfa, 2018. május 31.                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző

Mellékletek