Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:  1. § A Rendelet) 6. Közmeghallgatás alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. Közmeghallgatás, lakossági fórum

12.§


(1)   A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart.           

  (2)   A közmeghallgatás fontosabb szabályai:

  a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű   ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek;

b) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a lakosságot a meghívónak az Önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztése útján a rendezvény előtt legalább 5 nappal tájékoztatni kell;

c) a közmeghallgatásra a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

(3)   A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő ügyekben lakossági fórumot tarthat, amennyiben arról a Képviselő-testület dönt.

(4)   A lakossági fórum időpontjáról és tárgyáról a lakosságot a meghívónak az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztése útján a rendezvény előtt legalább 5 nappal tájékoztatni kell.”


  1. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. §


  (1) A polgármester főállásban, az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

(2) A polgármesteri tisztség megszűnése esetén a polgármester munkakörét új polgármester és alpolgármester hiányában a korelnöknek adja át.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat az igazgatási osztályvezető látja el.”


  1. §  A Rendelet 2. § e) pontja az alábbiak szerint kiegészül:


„e) a közmeghallgatásra, lakossági fórumra”


  1. Hatályát veszti a Rendelet 11. § (1) bekezdése.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Magyarszombatfa, 2018. május 29.Albert Attila

polgármester

 

Tóth Jenő

jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

                                                             Tóth Jenő

                                                              jegyző