Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2018 (XII.10.) Önkormányzati Rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2021. 12. 15

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2018 (XII.10.) Önkormányzati Rendelete

a településkép védelméről

2021.12.15.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, a Tktv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Magyarszombatfa Község sajátos településképének társadalmi részvétellel és konszenzussal történő védelme és alakítása érdekében meghatározza:

1. a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), a védetté nyilvánítás valamint a védelem megszüntetésének szabályait,

2. a településképi szempontból meghatározó területeket, településképi követelményeket,

3. a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket,

4. a településkép-érvényesítési eszközöket.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. áttört kerítés: Legalább 40%-ban áttört felületű kerítés, legfeljebb 40 cm lábazattal. A lábazatot és a kapuzatot is a kerítés felületéhez tartozónak kell tekinteni.

2. cégtábla: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építményen elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására szolgáló tábla vagy más eszköz,

3. cégfelirat: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építményen elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására szolgáló önálló betűkből kialakított felirat,

4. CLP formátumú eszköz: olyan berendezés, amely legfeljebb 120 cm x 180 cm és legfeljebb 2,2 m2 papír- vagy fóliaalapú reklámközzétételre alkalmas felülettel rendelkezik,

5. információs célú berendezés: közművelődési célú hirdetőoszlop, önkormányzati hirdetőtábla, információs hirdetmény, közérdekű molinó, megállító tábla, mobil plakáttartó berendezés, reklámzászló,

6. információs hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közlekedési vagy egyéb közérdekű tájékoztatás,

7. közérdekű molinó: elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény,

8. más célú berendezés: olyan egyéb építmény, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen az adott területen ténylegesen felmerülő, funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál,

9. megállító tábla: kizárólag nyitvatartási idő alatt az üzletek bejáratához, a homlokzat előtti közterületre kihelyezett mobil információs célú berendezés, amelynek egy-egy információs felülete nem haladja meg az 1 m2-t, és amelyből üzletenként egy helyezhető el,

10. mobil plakáttartó berendezés: plakát, hirdetmény kihelyezésére alkalmas, lábon álló berendezés, amely a burkolathoz, talajhoz nincs rögzítve,

11. negatív síkváltás: két egymással 0-179°-os szöget bezáró homlokzati fal csatlakozása,

12. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, közzétételére szolgáló, közterületen vagy építményen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok, plakátok közzétételére is szolgálhat,

13. reklámzászló: épületen, építményen vagy talajszinten tartóoszlopban reklám céljából elhelyezett zászló, ideértve a tokjából rolószerűen kihúzható reklámhordozót is,

14. védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló építmény.

15.1 kastély jellegű épület: legalább 250 m2 nettó alapterületű, szállás, vagy szociális, vagy egészségügyi funkciót magába foglaló épület.

16.2 csarnok jellegű épület: legalább 250 m2 nettó alapterületű, ipari, vagy gazdasági, vagy raktár funkciót magába foglaló épület.

II. Fejezet

HELYI VÉDELEM

1. Általános szabályok, önkormányzati kötelezettségek

3. § A helyi védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok:

1. a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetése,

2. a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése,

3. a helyi védelemmel kapcsolatos tudnivalók ismertetése.

4. § (1) A helyi védelem alá helyezés vagy megszüntetés történhet hivatalból indított eljárásként, vagy bármely természetes vagy jogi személy írásbeli kezdeményezésére a polgármesternél, a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetés tárgyának egyértelmű megjelölésével.

(2) A helyi védelem alá helyezésről és megszüntetésről a Képviselő-testület rendeletben dönt.

(3) A helyi védettséget meg kell szüntetni, amennyiben a védett érték magasabb szintű védettséget kap. Egyéb esetekben csak a védett érték megsemmisülése, helyre nem állítható károsodása, életveszélyes állapot fennállása vagy a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdekre tekintettel törölhető a védelem.

(4) A helyi védettség alatt álló értékekről nyilvántartást kell vezetni.

2. A helyi egyedi védelem meghatározása

5. § (1) A helyi védelem védelmi alapelve a község településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása, fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása.

(2) Magyarszombatfa Község helyi egyedi védelem alatt álló épületeinek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

6. § (1) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, átalakíthatók, bővíthetők, funkciójuk megváltoztatható, de ezzel védettségre okot adó értéke nem csökkenthető.

(2) A védett értékek karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége, ami kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és részére. A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) A védett értékek korszerűsítésével, átalakításával, bővítésével, funkcióváltozásával kapcsolatos általános szabályok:

a) a karbantartás, használat és fenntartás során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését,

b) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások azonosíthatók, azokkal azonos megoldásokat kell alkalmazni,

c) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások csak jellegükben ismertek, azokhoz illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.

4. A védett értékekre vonatkozó építészeti követelmények

7. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló épületek nem bonthatók el.

(2) Átalakítás esetén a védelmet megalapozó épületrészek, épületszerkezetek nem, az utólagos hozzáépítések bonthatóak. Átalakítás esetén az eredeti állapot szerinti kialakítást kell figyelembe venni.

(3) Az átalakítást a védett érték fenntartásával vagy annak érvényesítésével lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami még nem sérti az érték összességének és a történeti kor emlékének megtartását.

(4) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, meghagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat színezését.

(5) A helyileg védett épületeken tetőtérbeépítés, emeletráépítés csak abban az esetben elfogadható, ha a homlokzati értékek megőrizhetők.

(6) A homlokzati felújításnál - a rendeltetési egységek számától függetlenül - az egész épületet egységesen kell kezelni.

(7) Meglévő nyílászáró csak azonos anyagú nyílászáróra cserélhető.

(8) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthető.

(9) A tetőfedés anyagát csak az eredetivel azonos anyagúra és megjelenésűre lehet cserélni.

(10) A kor kívánta technológia berendezések építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon helyezhetők el az épület homlokzatára.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

8. § Magyarszombatfa Község teljes közigazgatási területe településképi szempontból meghatározó terület.

6. Általános építészeti követelmények

9. §3 (1) Az építmények kialakításakor - csarnok jellegű épületek kivételével - figyelembe kell venni a tájegység hagyományos építészeti formáit:

a) a tervezett új létesítmények megfelelően illeszkedjenek a kialakult tájképbe illetve táji környezetbe,

b) a településre jellemző hagyományos épület-elhelyezést, anyaghasználatot, tömegkialakítást figyelembe kell venni.

(2) Új építés esetén az egy ingatlanra tervezett építményeket építészeti, formai szempontból egységesen kell kialakítani. Az átalakítások tervezésénél figyelemmel kell lenni a meglévő ellentmondások feloldására.

(3) Épületek, építmények környezetének kialakítása során kizárólag tájba illő, őshonos növények alkalmazhatók.

(4) Új épület tömeg- és homlokzatképzését, anyaghasználatát úgy kell alakítani, hogy az a környezetére zavaró hatást ne gyakoroljon.

(5) A község területén - kastély és csarnok jellegű épületek kivételével:

a) csak magastetős épület építhető 38-45° közötti tetőhajlásszöggel,

b) tetőtérbeépítés esetén az álló tetőablakok fedése 0-45° lehet,

c) a tetőfedések anyaga csak természetes anyagból készülhet.

(6) Az illeszkedés elbírálása az épület léptékére, a párkány- és gerincmagasságra, a nyílászárók valamint a homlokzati felületek arányára, homlokzati színezésre tekintettel történik. Az illeszkedésnél nem kizárólag a közvetlenül szomszédos épületeket, hanem a tágabb környezet meghatározó épületeit is figyelembe kell venni.

(7) Csarnok jellegű épület falusias- és kertvárosias lakóterületeken nem építhető.

7. Kerítés létesítésének építészeti követelményei

10. § A településen csak áttört kerítés létesíthető.

8. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

11. § (1)4 Új építés és épület-felújítás, átalakítás esetén - csarnok jellegű épületek kivételével - a tetőszerkezet héjalására és homlokzati falfelület burkolására fém hullám- és trapézlemez, szendvicspanel nem alkalmazható. Hullámpala, műanyag hullámlemez épületekhez nem alkalmazható

(2) Tetőtérben kizárólag egy építményszint hozható létre.

(3)5 Manzárdtető - kastély és csarnok jellegű épületek kivételével - nem létesíthető.

(4) A homlokzati architektúra kialakításánál az egységes anyaghasználat fogadható el. Homlokzat kialakítása – lábazat kivételével - vakolt felület esetén legfeljebb két különböző homlokzati színnel, vagy vakolt, egységesen színezett felület mellett egy burkolati anyaggal – természetes tégla, fa, látszó beton - lehetséges. Homlokzati felületen színváltás csak negatív síkváltásnál lehetséges.

(5) Az épületek színezésekor fehér színt, vagy pasztellszíneket kell alkalmazni. Harsány, rikító színek nem alkalmazhatók.

9. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, hírközlési eszközök elhelyezése

12. § (1) A település területén távközlési és energetikai célú magasépítmény elhelyezése csak településképi bejelentés eljárás lefolytatása után lehetséges.

(2) Új elektromos vagy hírközlési hálózat létesítésekor, meglévő hálózat rekonstrukciójakor a hálózatot föld alatt vezetve kell kiépíteni, kivéve, ha a terepszint alatti vezetés védendő értéket károsít.

(3) Napkollektorokat és napelemeket tetőfelületen elhelyezni csak az épület arányainak figyelembe vételével lehetséges.

10. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

13. § (1) Reklám kizárólag információs célú berendezésen és utasvárón helyezhető el.

(2) Az épületek homlokzatain elhelyezhető reklámhordozókat úgy kell kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a homlokzat tagolásához, a nyílászárók kiosztásához és ritmusához, összhangban legyenek az építészeti részletképzésekkel, színezéssel.

(3) Épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára rendeltetési egységenként legfeljebb egy darab reklámhordozó helyezhető el.

(4) Épületek egy homlokzatára, annak 5 %-ánál nagyobb reklámhordozó nem helyezhető el.

(5) Reklámvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, valamint ezzel ingatlanhasználatot korlátozni nem szabad.

(6) Rendeltetési egységenként legfeljebb egy megállító tábla helyezhető el, mely a rendeltetési egység bejáratától legfeljebb 1,5 m-re állhat úgy, hogy a gyalogos- és a gépjárműforgalmat nem akadályozza. A megállító tábla kizárólag a nyitvatartási idő alatt használható.

(7) Közérdekű molinó kizárólag időszakos jelleggel használható.

(8) A reklámhordozó folyamatos karbantartása az engedélyek jogosultjának kötelezettsége.

11. Más célú berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

14. § Más célú berendezéseken az árnyékoló berendezések kivételével reklámhordozó és reklám nem helyezhető el.

IV. Fejezet

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

15. § (1) Településkép-védelmi tájékoztatás vagy szakmai konzultáció (továbbiakban konzultáció) bármely építési tevékenységet megelőzően, a település teljes közigazgatási területére kérhető.

(2) Konzultációt a polgármester, vagy az általa megbízott főépítész folytatja le.

(3) A konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiakat rögzítik:

a) a tervezett építési tevékenység helyszínét érintő településképi követelményeket,

b) konzultáción felmerült javaslatokat,

c) a települési főépítész, vagy a polgármester nyilatkozatát.

(4) Az emlékezetőt a polgármester 15 napon belül, postai vagy elektronikus úton megküldi az ügyfélnek.

V. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

16. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az e rendeletben meghatározott településképi szempontból meghatározó területeken az alábbi építési tevékenységek esetén:

1. új építmény nem építési engedélyköteles elhelyezése, építése esetén,

2. meglévő építmény nem építési engedélyköteles építési munkái (átalakítás, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, homlokzatmegváltoztatás) és rendeltetésének módosítása esetén.

(2) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul. A kérelem melléklete az építési tevékenységet bemutató tervdokumentáció. A dokumentáció – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:

a) Építési munka esetén

aa) műszaki leírást az elhelyezésről és az építészeti kialakításról,

ab) helyszínrajzot a terepviszonyok, a szomszédos ingatlanok és építmények feltüntetésével,

ac) a megértéshez szükséges alaprajzokat,

ad) valamennyi homlokzatot,

ae) amennyiben értelmezhető, utcaképet.

b) Rendeltetés módosítása esetén műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő használatot és technológiát, a szükséges beavatkozásokat és a rendeltetésváltozás hatásait,

c) helyszínrajzot a terepviszonyok, a szomszédos ingatlanok és építmények feltüntetésével, a megértéshez szükséges alaprajzokat.

d) Reklámok, reklámhordozók elhelyezése esetén

da) műszaki leírást az alkalmazott anyagokról és szerkezetekről, az elhelyezés kivitelezéséről, a rögzítés műszaki megoldásáról,

db) helyszínrajzot a terepviszonyok, a szomszédos ingatlanok és építmények feltüntetésével,

e) az elhelyezendő reklám, reklámhordozó homlokzati rajzait,

f) az elhelyezést bemutató látványtervet, vagy fotómontázst.

g) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje egy év.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

17. § (1) A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei:

a) településképi figyelemfelhívás,

b) településképi kötelezés

(2) A településképi felhívás eredménytelensége esetén a polgármester hatósági határozat formájában településképi kötelezést bocsát ki és egyidejűleg településkép-védelmi bírságot ró ki.

(3) A bírság megfizetése nem mentesíti a kötelezettet a jogsértő állapot megszüntetésének kötelezettsége alól.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi eljárásról.

Magyarszombatfa, 2018. december 5.

Albert Attila Tóth Jenő

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. december 10-én.

Tóth Jenő

jegyző

1. melléklet6

Magyarszombatfa Község helyileg védett értékei

B

C

D

megnevezés

helyrajzi szám

cím

1

Tájjellegű lakóház istállóval

63 hrsz.

Magyarszombatfa, Fő u. 80.

2

Boronafalú, tornácos lakóház

541 hrsz.

Magyarszombatfa, (Gödörháza)

3

Boronafalú gerencsérház

477 hrsz.

Magyarszombatfa, (Gödörháza)

4

Kódisállásos lakóház

530 hrsz.

Magyarszombatfa, (Gödörháza)

5

Régi iskola

198 hrsz.

Magyarszombatfa

6

Harangtorony

15/1 hrsz.

Magyarszombatfa

7

Sökfás temető

214 hrsz.

Magyarszombatfa

1

A 2. § 15. pontját a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § 16. pontját a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 9. § a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § 1. pontja a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 11. § 3. pontja a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.