Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Hatályos: 2022. 12. 02- 2023. 03. 30

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

2022.12.02.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei tárgyában a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális célú tűzifa támogatásra jogosult Magyarszombatfa községben élő kérelmező, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.000 Ft/hó összeget, egyszemélyes háztartás esetén a 100.000 Ft/hó összeget.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás:

a) egy háztartásban csak egy személynek,

b) legfeljebb 5 m3 mennyiségben,

c) egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását),

d) kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg.

(3) A kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás házi segítségnyújtójának és családgondozójának javaslata alapján a tűzifa támogatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

(4) Az elbírálás során előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése miatt – jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) egyedül élő nyugdíjas/rokkantnyugdíjas,

d) gyermekét egyedül nevelő szülő, gondviselő,

e) nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő) igénylő.

(5) A támogatás megállapításának további feltétele, hogy

a) a kérelmező, vagy vele azonos fűtési környezetben élő nem rendelkezik 2 ha-t meghaladó erdőterülettel, amelyből kitermelés végezhető,

b) a kérelmező kizárólag fa tüzelésére alkalmas fűtési rendszerrel rendelkezik.

2. § (1) A tűzifa iránti kérelmeket az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a rendelet hatályba lépésétől az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2022. december 15. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalához. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket a képviselő-testület bírálja el.

(4) A szociális tűzifa kiosztásáról az önkormányzat 2023. február 15. napjáig gondoskodik, a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

1. A támogatást igénylő neve …......................................................................................................

Leánykori neve:…………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………..

Születési hely és idő:............................................................, Családi állapota:…………………

TAJ száma:.................................................................Adóazonosító jel:………………………..

Magyarszombatfa, …….......................................................út …...................szám alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni támogatásként ….........................erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet:

1. aktív korúak ellátására való jogosultság, a megállapító határozat száma:..............................

2. időskorúak járadékára való jogosultság, a megállapító határozat száma:..............................

3. települési támogatásra való jogosultság – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése miatt –

4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:...................................................

5. egyedül élő nyugdíjas/rokkantnyugdíjas,

6. gyermekét egyedül nevelő szülő, gondviselő,

7. nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő) igénylő,

8. A kérelmező havi nettó jövedelme: ….................................................Ft.

A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:

Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó jövedelem

…....................db jövedelem igazolást csatoltam.
Egy főre jutó havi nettó jövedelem:…………….Ft/hó
Egyéb indokok:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………………………..(név) felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy sem én, sem a velem azonos fűtési környezetben élő nem rendelkezik 2 ha-t meghaladó erdőterülettel, amelyből kitermelés végezhető, a lakó ingatlan melyben életvitelszerűen élek kizárólag fa tüzelésére alkalmas fűtési rendszerrel rendelkezik.
A kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés ellen fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le. (A megfelelő rész aláhúzandó.)
Magyarszombatfa, …………………………
…...........................................................................
kérelmező aláírása
Csatolandó dokumentumok: - jövedelem igazolások