Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 01. 01

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2023.01.01.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § Az Önkormányzat a tulajdonában és üzemeltetésében álló, a Magyarszombatfa, 214 hrsz., és a Magyarszombatfa (Gödörháza) 0247 hrsz. (továbbiakban: temető) fenntartásával gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

2. § A temető rendeltetésszerű használatához az önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet szerint biztosítja:

a) temetőhöz vezető utat,

b) gépkocsi parkolásra a várakozóhelyet,

c) a temető bekerítését a helyi építési szabályzat által meghatározottak szerint,

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e) vízvételi helyet,

f) illemhelyet,

g) külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető ravatalozót, a temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtését halott hűtő berendezésben.

2. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

3. § (1) A temető nyitvatartása állandó.

(2) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(3) 14 éven aluli személy a temetőben felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

4. § A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

5. § (1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A temető területén avar és elszáradt virágmaradvány égetése tilos.

(3) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(4) A temető területén a temetőlátogatók részéről csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetők el.

(5) A sírhelyek, és sírboltok mellé ülőpadot elhelyezni a sírhely, sírbolt környezetétől függően csak az önkormányzat előzetes hozzájárulásával lehet.

(6) Tilos a temetési helyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni, vagy beszennyezni.

(7) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(8) A vízvételi helyről csak a temetési helyek gondozásához használható víz.

(9) A temető területén gépjárművel – halotszállítás, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével –, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(10) Állatokat – vakvezető és rendőrségi kutya kivételével – a temető területére bevinni tilos.

3. A temetési hely gazdálkodás szabályai

6. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat, és a temetési helyeket számozni kell.

(2) Az önkormányzat a temetőről térképet készít.

(3) A temetési helyeket az önkormányzat jelöli ki. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell eltemetni.

(4) A temetési helyekről az önkormányzat nyilvántartást vezet.

4. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése

7. § A temetési hely lehet

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely.

8. § (1) A sírhelyek méretei

a) egyes sírhely 210 cm hosszú, 110 cm széles

b) kettős sírhely 210 cm hosszú, 200 cm széles

(2) A temetési helyek egymástól való távolsága 60 cm, a sorok között távolság 80 cm.

9. § (1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(2) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról, a sírhely állagának megóvásáról, karbantartásáról, helyreállításáról a temetési hely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(4) A temetési helyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el az 1 méteres magasságot.

(5) A temetőben hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő konténerben lehet elhelyezni, egyéb zöld hulladék, háztartási hulladék, építési törmelék lerakása szigorúan tilos.

(6) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

5. A temetési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

10. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az üzemeltetőnél legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) Temetési hely, sírbolt felnyitását az üzemeltetőnél legkésőbb a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni, a temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitást legalább 12 nappal korábban kell az üzemeltetőnek bejelenteni a temetési hely és a temetési helyen feltüntetett adatok megjelölésével.

6. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgálgatások igénybevételének díja

11. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) urnasírhely esetén 10 év.

12. § A temetési helyek megváltásáért, újraváltásáért díjat nem kell fizetni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

14. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Magyarszombatfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2009. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.