Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 09. 26

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.03.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 53.761.965 Ft-ban

kiadási főösszegét 53.761.965 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELE

Önkormányzati működési támogatás 31.26.556 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.861.040 Ft

Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft

Működési bevételek 4.328.500 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 47.530.096 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 47.530.096 Ft

Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft

Bevételek mindösszesen 53.761.965 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17.844.320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.212.580 Ft

Dologi kiadások 20.242.720 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.533.961 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 52.663.581 Ft

Beruházások 0 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 0 Ft

Költségvetési kiadások 52.663.581 Ft

Finanszírozási kiadások 1.098.384 Ft

Kiadások mindösszesen 53.761.965Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2023. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 408 500

11 908 500

1 500 000

1.

Intézményi működési bevételek

4 328 500

2 828 500

1 500 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 328 500

2 828 500

1 500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.4.

Áfa bevétel

0

0

0

1.5.

Kamatbevételek

0

0

0

1.6

Egyéb működési bevétel

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

9 080 000

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

550 000

550 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

8 500 000

8 500 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

31 260 556

31 260 556

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31 260 556

31 260 556

0

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

17 425 305

17 425 305

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 764 300

7 764 300

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

3.6.

Hiány tervezése

3 800 951

3 800 951

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 861 040

2 861 040

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 861 040

2 861 040

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

Bevételek összesen

47 530 096

46 030 096

1 500 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

11.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

6 231 869

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

6 231 869

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

53 761 965

52 261 965

1 500 000

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 663 581

51 142 231

1 521 350

18.

Személyi jellegű kiadások

17 844 320

16 644 320

1 200 000

19.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 212 580

2 056 580

156 000

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 242 720

20 077 370

165 350

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások

11 533 961

11 533 961

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

0

0

0

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

23.

Intézményi beruházások

0

0

0

24.

Felújítási kiadások

0

0

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

52 663 581

51 142 231

1 521 350

Finanszírozási kiadások

1 098 384

1 098 384

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

1 098 384

1 098 384

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

31.

Általános tartalék

0

0

0

32.

Céltartalék

0

0

0

Kiadások mindösszesen

53 761 965

52 240 615

1 521 350

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 408 500

1.

Intézményi működési bevételek

4 328 500

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 328 500

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1.4.

Áfa bevétel

0

1.5.

Kamatbevételek

0

1.6

Egyéb működési bevétel

0

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

550 000

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

8 500 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

Iparűzési adó

5 500 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

Kapott támogatások

31 260 556

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31 260 556

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

17 425 305

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 764 300

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

3.6.

Hiány tervezése

3 800 951

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 861 040

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 861 040

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

Működési bevételek összesen

47 530 096

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

53 761 965

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 663 581

12.

Személyi jellegű kiadások

17 844 320

13.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 212 580

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 242 720

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

11 533 961

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 098 384

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

1 098 384

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

21.

Általános tartalék

0

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

53 761 965

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

0

Tartós részesedések értékesítése

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

Privatizációból származó bevétel

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

10.

Felújítási kiadások

0

11.

Kormányzati beruházások

0

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Felújítási kiadások

0

2.

Beruházások

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás

0

Kiadások mindösszesen

0

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.

Megnevezés

Önkormányzati létszámkeret

Közalkalmazottak

1

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Köztisztviselők

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

0

Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester

1

Közfoglalkoztatás

2

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

4

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

1.

Magánszemélyek kommunális adója

-

2.

Szociális étkeztetés

-

Összesen

-

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,

az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi

előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

9 050 000

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

30 000

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

9 080 000

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.

ÉVEK

Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás

Összesen

1.

2023. év

-

-

-

2.

2024. év

-

-

-

3.

2025. év

-

-

-

4.

2026. év

-

-

-

5.

2027. év

-

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2022. évi várható vagyonmérlege

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. év

2022. év

ESZKÖZÖK

I/1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

I/2.

Szellemi termékek

0

0

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

366 936 589

356 504 353

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 998 774

9 105 244

II.4.

Beruházások, felújítások

210 080

1 509 500

A/II.

Tárgyi eszközök

378 145 443

367 119 097

III.1.

Tartós részesedések

33 422

33 422

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

378 178 865

367 152 519

B/I.

Készletek

432 000

490 000

II/1

Nem tartós részesedések

0

15 001 953

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

15 001 953

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

432 000

15 491 953

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

353 400

204 793

C/III.

Forintszámlák

24 609 386

6 488 581

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

24 962 786

6 693 374

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 933 096

180 882

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

1 792 664

2 260 007

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

3 725 760

2 440 889

II/3

Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

3 189 542

2 634 926

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 189 542

2 634 926

III/1

Adott előlegek

836

836

III/4

Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

70 836

70 836

D)

Követelések

6 986 138

5 146 651

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

849 105

4 419 146

F/1.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

237 007

F/2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

237 007

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

411 408 894

399 140 650

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

621 152 000

621 152 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-11 317 908

-11 317 908

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 623 815

7 623 815

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-206 353 643

-218 407 350

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-12 053 707

-3 852 293

G)

Saját tőke

399 050 557

395 198 264

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 664 506

0

I/4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 664 506

0

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

881 273

1 098 384

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

881 273

1 098 384

III/1.

Kapott előlegek

582 940

1 413 147

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

582 940

1 413 147

H)

Kötelezettségek

6 128 719

2 511 531

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J/1.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 344 630

1 430 855

J/3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 884 988

0

J)

Passzív időbeli elhatárolások

6 229 618

1 430 855

FORRÁSOK ÖSSZESEN

411 408 894

399 140 650