Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 67.027.878 Ft

módosított bevételi előirányzat 84.662.042 Ft

bevétel teljesítési adata 86.485.249 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

- működési célú bevételek: 86.485.249 Ft

ebből:

Saját bevételek 14.496.875 Ft

intézményi működési bevételek 6.461.794 Ft

helyi adóbevételek 8.035.081 Ft

Költségvetési támogatás: 30.875.218 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása 13.582.150 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 8.447.138 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás 2.270.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások 6.575.930 Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 14.714.985 Ft

Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.098.384 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.299.787 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 86.485.249 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 67.027.878 Ft

módosított kiadási előirányzat 84.662.042 Ft

kiadások teljesítési adata 80.253.380 Ft

A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 77.467.041 Ft

ebből:

személyi juttatások 17.837.217 Ft

munkaadói járulékok 2.154.870 Ft

dologi kiadások 23.168.143 Ft

szociális juttatások, támogatások 1.553.838 Ft

egyéb működési kiadás 16.869.747 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 2.786.339 Ft

ebből:

beruházási kiadások 670.809 Ft

felújítás 2.115.530 Ft

- finanszírozási célú kiadások 15.883.226 Ft

ebből:

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 881.273 Ft

Értékpapír vásárlás: 15.001.953

Kiadások mindösszesen: 80.253.380 Ft

3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben felülvizsgált 2022. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 6.231.869 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat pénzállománya 19.067.918 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 25.299.787 Ft volt.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 391.156.210 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét -16.374.728 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2022. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

13 772 052

14 496 875

105%

12 913 575

1 583 300

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

5 695 490

6 461 794

113%

4 878 494

1 583 300

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

8 076 562

8 035 081

99%

8 035 081

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

0

0

3.2.

Helyi adók

6 800 000

7 783 916

7 742 435

99%

7 742 435

0

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

413 000

413 000

100%

413 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

2 468 497

2 468 497

100%

2 468 497

0

Iparűzési adó

5 100 000

4 902 419

4 860 938

99%

4 860 938

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

0%

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

292 646

292 646

100%

292 646

0

Kapott támogatások

26 888 721

30 875 218

30 875 218

100%

30 875 218

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 888 721

30 875 218

30 875 218

100%

30 875 218

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

13 582 150

100%

13 582 150

0

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

0

0

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.

3 443 155

6 575 930

6 575 930

100%

6 575 930

0

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

0

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

9 863 416

10 717 138

10 717 138

100%

10 717 138

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0%

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

0

0

6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0%

0

0

7.

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

0

0

8.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 685 875

14 714 985

14 714 985

100%

14 195 095

519 890

9.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

0

0

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről

2 685 875

8 845 609

8 845 609

100%

8 325 719

519 890

11.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0%

0

0

12.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről

0

5 869 376

5 869 376

0%

5 869 376

0

Bevételek összesen

41 728 091

59 362 255

60 087 078

101%

57 983 888

2 103 190

Finanszírozási bevételek

0

0

1 098 384

0%

1 098 384

0

13.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

14.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

16.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

0

0

17.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 098 384

0%

1 098 384

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

25 299 787

100%

25 299 787

0

18.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

25 299 787

100%

25 299 787

19.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

Bevételek mindösszesen

67 027 878

84 662 042

86 485 249

102%

84 382 059

2 103 190

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2022. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 100 054

61 634 393

61 583 815

100%

60 198 720

1 385 095

19.

Személyi jellegű kiadások

15 608 395

17 837 217

17 837 217

100%

16 627 294

1 209 923

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 053 197

2 154 870

2 154 870

100%

2 029 284

125 586

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 000 960

23 218 721

23 168 143

100%

23 118 557

49 586

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

1 553 838

1 553 838

100%

1 553 838

0

23.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

0

0

24.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

8 667 502

16 869 747

16 869 747

100%

16 869 747

0

Támogatásértékű működési kiadások

8 183 502

16 136 882

16 136 882

100%

16 136 882

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

484 000

732 865

732 865

100%

732 865

0

Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

2 786 339

2 786 339

100%

2 748 359

37 980

25.

Intézményi beruházások

0

670 809

670 809

100%

632 829

37 980

26.

Felújítási kiadások

0

2 115 530

2 115 530

0%

2 115 530

0

27.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

0

0

28.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

0

0

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

0

0

Kiadások összesen

52 100 054

64 420 732

64 370 154

100%

62 947 079

1 423 075

Finanszírozási kiadások

0

15 001 953

15 001 953

0%

15 001 953

0

30.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

31.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0%

0

32.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

33.

Értékpapír vásárlás

0

15 001 953

15 001 953

0%

15 001 953

0

34.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

14 927 824

5 239 357

881 273

17%

881 273

0

35.

Általános tartalék

14 046 551

4 358 084

0

0%

0

0

36.

Céltartalék

0

0

0

0%

0

0

37.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

881 273

100%

881 273

0

Kiadások mindösszesen

67 027 878

84 662 042

80 253 380

95%

78 830 305

1 423 075

Költségvetési létszámkeret

12

12

12

100%

11

1

2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

13 772 052

14 496 875

105%

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

5 695 490

6 461 794

113%

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

8 076 562

8 035 081

99%

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

3.2.

Helyi adók

6 800 000

7 783 916

7 742 435

99%

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

413 000

413 000

100%

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

2 468 497

2 468 497

100%

Iparűzési adó

5 100 000

4 902 419

4 860 938

99%

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

Gépjárműadó

0

0

0

0%

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

292 646

292 646

100%

Kapott támogatások

26 888 721

30 875 218

30 875 218

100%

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 888 721

30 875 218

30 875 218

100%

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

13 582 150

100%

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(Pm-i bértám., Szoc. tűzifa pályázati összeg, HIPA tám. )

3 443 155

6 575 930

6 575 930

100%

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

4.6

Egyéb központi támogatások

9 863 416

10 717 138

10 717 138

100%

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 685 875

14 714 985

14 714 985

100%

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

2 685 875

8 845 609

8 845 609

100%

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

5 869 376

5 869 376

100%

Működési bevételek összesen

41 728 091

59 362 255

60 087 078

101%

Finanszírozási bevételek

0

0

1 098 384

8.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

1 098 384

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

25 299 787

100%

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

25 299 787

100%

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

Működési bevételek mindösszesen

67 027 878

84 662 042

86 485 249

102%

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

-2 786 339

-9 018 208

324%

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 100 054

61 634 393

61 583 815

100%

14.

Személyi jellegű kiadások

15 608 395

17 837 217

17 837 217

100%

15.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 053 197

2 154 870

2 154 870

100%

16.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 000 960

23 218 721

23 168 143

100%

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

1 553 838

1 553 838

100%

18.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0%

19.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

8 667 502

16 869 747

16 869 747

100%

Támogatásértékű működési kiadások

8 183 502

16 136 882

16 136 882

100%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

484 000

732 865

732 865

100%

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadások

0

15 001 953

15 001 953

0%

20.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

21.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0%

22.

Értékpapír vásárlás

0

15 001 953

15 001 953

0%

23.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

14 927 824

5 239 357

881 273

17%

24.

Általános tartalék

14 046 551

4 358 084

0

0%

25.

Céltartalék

0

0%

26.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

881 273

100%

Működési kiadások mindösszesen

67 027 878

81 875 703

77 467 041

95%

Működési többlet (Bevételek-Kiadások)

0

2 786 339

9 018 208

324%

3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

0%

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0%

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0%

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0%

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása

0

0

0

0%

Pályázati bevétel-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől

0

0

0

0%

Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása)

0

0

0

0%

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása

0

0

0

0%

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

0%

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel

0

0%

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0%

Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek)

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

670 809

670 809

100%

Bluetooth hangszóró

0

59 842

59 842

100%

2 db LED reflektor

0

29 906

29 906

0%

Mobiltelefon vásárlás - falugondnok

0

39 900

39 900

0%

Defibrillátor vásárlás

0

345 000

345 000

0%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iPhone 11 részteljesítése

0

78 780

78 780

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

117 381

117 381

100%

10.

Felújítási kiadások

0

2 115 530

2 115 530

100%

Ingatlanok felújítása - Kultúrház és Könyvtár felújítás, Útfelújítás

0

1 710 121

1 710 121

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

405 409

405 409

100%

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

Felhalmozási kiadások összesen

0

2 786 339

2 786 339

100%

4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások

Finanszírozási kiadások

Felhalm. kiadások

Kiadások összesen

Létszám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előriányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 114 080

8 253 753

8 253 753

1 166 540

1 139 777

1 139 777

4 800 700

4 508 375

4 508 375

0

117 951

117 951

0

0

0

0

78 780

78 780

14 081 320

14 098 636

14 098 636

5

5

5

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

8 114 080

8 253 753

8 253 753

1 166 540

1 139 777

1 139 777

4 800 700

4 508 375

4 508 375

0

117 951

117 951

0

0

0

0

78780

78 780

14 081 320

14 098 636

14 098 636

5

5

5

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 001 953

15 001 953

0

0

0

0

15 001 953

15 001 953

0

0

0

Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

381 000

1 088 979

1 088 979

0

0

0

0

0

0

0

1 478 915

1 478 915

381 000

2 567 894

2 567 894

0

0

0

Város- és községgazdálkodás

811 920

811 920

811 920

107 242

0

0

1 572 600

1 022 897

1 022 897

0

50 000

50 000

0

0

0

0

4 770

4 770

2 491 762

1 889 587

1 889 587

0

0

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 425 000

3 079 545

3 079 545

260 875

205 480

205 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 685 875

3 285 025

3 285 025

2

2

2

Köztemető fenntartás és műk.

0

0

0

0

0

0

1 290 320

428 014

428 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 290 320

428 014

428 014

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

235

235

7 239 450

6 252 502

6 252 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 239 450

6 252 737

6 252 737

Közvilágítási feladatok

0

0

0

0

0

0

2 032 000

1 997 026

1 997 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 032 000

1 997 026

1 997 026

0

0

0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

508 000

274 981

274 981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508 000

274 981

274 981

0

0

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

1 209 923

1 209 923

125 586

125 586

201 450

49 586

49 586

0

0

0

0

0

0

0

37 980

37 980

201 450

1 423 075

1 423 075

1

1

1

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

224 681

224 681

0

106 605

106 605

3 632 365

3 941 311

3 941 311

0

204 914

204 914

0

0

0

0

637 324

637 324

3 632 365

5 114 835

5 114 835

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

324 000

324 000

324 000

42 795

42 795

42 795

625 200

689 605

689 605

0

0

0

0

0

0

0

70 520

70 520

991 995

1 126 920

1 126 920

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000

310 000

310 000

0

0

0

0

0

0

310 000

310 000

310 000

0

0

0

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

881 273

7 344 496

7 344 496

0

0

0

881 273

7 344 496

7 344 496

0

0

0

Szeszfőzde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügy

0

0

0

0

0

0

76 200

76 200

76 200

0

0

0

0

0

0

0

76 200

76 200

76 200

0

0

0

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

3 560 920

5 650 069

5 650 069

410 912

410 912

480 701

17 558 585

15 821 101

15 821 101

310 000

564 914

564 914

881 273

22 346 449

22 346 449

0

0

2 229 509

22 721 690

47 092 743

47 092 743

3

3

3

Nappali iskolai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

150 000

50 000

50 000

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 303 283

3 303 283

3 303 283

0

0

0

0

0

0

3 303 283

3 303 283

3 303 283

0

0

0

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 453 283

3 353 283

3 353 283

0

0

0

0

0

0

3 453 283

3 353 283

3 353 283

0

0

0

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

0

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 380 219

2 380 219

2 380 219

0

0

0

2 380 219

2 380 219

2 380 219

0

0

0

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 380 219

2 380 219

2 380 219

0

0

0

2 380 219

2 380 219

2 380 219

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

3 933 395

3 933 395

3 933 395

475 745

534 392

534 392

1 919 150

1 957 665

1 957 665

0

0

0

0

0

0

0

478 050

478 050

6 328 290

6 903 502

6 903 502

1

1

1

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

0

66 040

391 002

391 002

700 000

1 969 292

1 969 292

0

0

0

0

0

0

766 040

2 360 294

2 360 294

0

0

0

Hulladékkezelő

0

0

0

0

0

0

0

Visszafizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

957 480

957 480

0

0

0

0

957 480

957 480

0

0

0

Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

74 546

74 546

0

0

0

0

0

0

70 000

74 546

74 546

0

0

0

Egyéb funkc.nem sor.

0

0

0

0

0

0

0

0

3 180 485

3 032 677

3 032 677

0

0

0

0

0

0

3 180 485

3 032 677

3 032 677

0

0

0

V.

Önkormányzati szociális feladatai

1 985 000

1 985 000

3 933 395

569 000

569 000

534 392

1 432 000

1 135 000

2 348 667

3 950 485

5 076 515

5 076 515

0

957 480

957 480

0

478 050

478 050

10 344 815

13 328 499

13 328 499

1

1

1

VI.

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 046 551

4 358 084

0

0

0

0

14 046 551

4 358 084

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen

13 660 000

15 888 822

17 837 217

2 146 452

2 119 689

2 154 870

23 791 285

21 464 476

22 678 143

7 713 768

9 112 663

9 112 663

17 308 043

30 042 232

25 684 148

0

556 830

2 786 339

67 027 878

84 611 464

80 253 380

9

9

9

5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

2

Választott tisztségviselők

5

5

5

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

5

5

5

100%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

3

Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak

2

3

3

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

1

1

0%

Fizikai állomány

2

2

2

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0%

4

Ebből közfoglalkoztatás

2

2

2

100%

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

8

9

9

100%

6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi teljesítés

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

7 742 435

3.

Gépjárműadó

0

4.

Kamatbevételek

0

5.

Bírság

0

6.

Osztalék bevétrelek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

0

8.

Egyéb sajátos bevételek

292 646

I.

Saját bevételek összesen:

8 035 081

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

60 087 078

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 370 154

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-4 283 076

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

26 398 171

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

15 883 226

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

10 514 945

A

Alaptevékenység maradványa

6 231 869

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

6 231 869

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

6 231 869

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

366 936 589

353 964 409

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 998 774

8 708 588

II.4.

Beruházások, felújítások

210 080

0

A/II.

Tárgyi eszközök

378 145 443

362 672 997

III.1.

Tartós részesedések

33 422

33 422

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

378 178 865

362 706 419

B/I.

Készletek

432 000

490 000

B/II.

Értékpapírok

0

15 001 953

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

432 000

15 491 953

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

353 400

204 793

C/III.

Forintszámlák

24 609 386

6 488 581

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

24 962 786

6 693 374

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 933 096

180 882

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

1 792 664

2 260 007

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

3 725 760

2 440 889

II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

3 189 542

2 634 926

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 189 542

2 634 926

III/1.

Adott előlegek

836

836

III/4

Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

70 836

70 836

D)

Követelések

6 986 138

5 146 651

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

849 105

880 806

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

237 007

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

237 007

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

411 408 894

391 156 210

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

621 152 000

621 152 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-11 317 908

-11 317 908

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 623 815

7 623 815

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-206 353 643

-218 407 350

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-12 053 707

-16 374 728

G)

Saját tőke

399 050 557

382 675 829

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 664 506

0

I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 664 506

0

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

II/6.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

881 273

1 098 384

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

881 273

1 098 384

III/1.

Kapott előlegek

582 940

1 413 147

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

582 940

1 413 147

H)

Kötelezettségek

6 128 719

2 511 531

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 344 630

1 430 855

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 884 988

4 537 995

K)

Passzív időbeli elhatárolások

6 229 618

5 968 850

FORRÁSOK ÖSSZESEN

411 408 894

391 156 210

9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 188 997

5 744 154

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

11 629 390

5 751 168

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

20 818 387

11 495 322

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

81 598 888

30 875 218

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 573 173

8 845 609

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 857 269

346 993

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

887 372

8 423 327

III.

Eredményszemléletű bevételek

94 916 702

48 491 147

10.

Anyagköltség

2 340 095

2 103 994

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

70 564 423

11 709 428

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

72 904 518

13 813 422

14.

Bérköltség

10 650 147

7 708 593

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 800 490

10 212 149

16.

Bérjárulékok

2 186 230

2 157 570

V.

Személyi jellegű ráfordítások

19 636 867

20 078 312

VI.

Értékcsökkenési leírás

17 690 069

17 735 995

VII.

Egyéb ráfordítások

16 801 595

24 407 101

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-11 297 960

-16 048 361

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

25

237 030

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

25

237 030

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

755 772

563 397

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

755 772

563 397

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-755 747

-326 367

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-12 053 707

-16 374 728