Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.27.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 54.716.907 Ft-ban

kiadási főösszegét 54.716.907 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 35.056.740 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft

Működési bevételek 4.348.298 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 6.231.869 Ft

Működési célú bevételek 54.716.907 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 48.485.038 Ft

Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft

Bevételek mindösszesen 54.716.907 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17.944.320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.212.580 Ft

Dologi kiadások 20.547.822 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.533.961 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.418.226 Ft

Működési célú kiadások 54.486.909 Ft

Beruházások 229.998 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 229.998 Ft

Költségvetési kiadások 53.298.681 Ft

Finanszírozási kiadások 1.418.226 Ft

Kiadások mindösszesen 54.716.907 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 428 298

13 367 698

60 600

1.

Intézményi működési bevételek

4 348 298

4 287 698

60 600

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

9 080 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

9 050 000

9 050 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

35 056 740

35 056 740

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

35 056 740

35 056 740

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

17 425 305

17 425 305

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

8 442 564

8 442 564

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 526 880

2 526 880

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások

6 661 991

6 661 991

0

4.5

Címzett-, cél- és vis major támogatás

0

0

0

4.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Bevételek összesen

48 485 038

48 424 438

60 600

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

6 231 869

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

6 231 869

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

54 716 907

54 656 307

60 600

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

53 068 683

53 027 581

41 102

19.

Személyi jellegű kiadások

17 944 320

17 944 320

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

2 212 580

2 212 580

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 547 822

20 506 720

41 102

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

11 533 961

11 533 961

0

Támogatásértékű működési kiadások

10 853 961

10 853 961

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

680 000

680 000

Előző évi befizetési kötelezsttség

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

229 998

229 998

0

24

Intézményi beruházások

229 998

229 998

0

25.

Felújítási kiadások

0

0

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

53 298 681

53 257 579

41 102

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

32.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 418 226

1 418 226

0

34.

Általános tartalék

319 842

319 842

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 098 384

1 098 384

0

Kiadások mindösszesen

54 716 907

54 675 805

41 102

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

13 428 298

13 367 698

60 600

1.

Intézményi működési bevételek

4 348 298

4 287 698

60 600

2.

Közhatalmi bevételek

9 080 000

9 080 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

3.2.

Helyi adók

9 050 000

9 050 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

35 056 740

35 056 740

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

35 056 740

35 056 740

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

17 425 305

17 425 305

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

8 442 564

8 442 564

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 526 880

2 526 880

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

6 661 991

6 661 991

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Működési bevételek összesen

48 485 038

48 424 438

60 600

Finanszírozási bevételek

0

0

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

10.

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

6 231 869

6 231 869

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

6 231 869

6 231 869

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

54 716 907

54 656 307

60 600

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

53 068 683

53 027 581

41 102

13.

Személyi jellegű kiadások

17 944 320

17 944 320

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 212 580

2 212 580

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 547 822

20 506 720

41 102

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

11 533 961

11 533 961

0

Támogatásértékű működési kiadások

10 853 961

10 853 961

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

680 000

680 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 418 226

1 418 226

0

22.

Általános tartalék

319 842

319 842

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 098 384

1 098 384

0

Működési kiadások mindösszesen

54 486 909

54 445 807

41 102

3. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítés

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

229 998

229 998

0

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

0

0

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

229 998

229 998

0