Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 03

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.03.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi iparűzési adó évi mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.”

2. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet

a) 4. §-a,

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.