Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 23- 2022. 10. 24

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.23.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. részében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

A

B

1.

Ravatalozó használata

10.000,- Ft / temetés

2.

Halotthűtő berendezés használata

2.000,- Ft / nap”