Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a rendkívüli települési támogatás, valamint a települési támogatásként nyújtott temetési támogatás és rezsitámogatás.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Rezsitámogatás

3. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó közszolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: rezsitámogatás) a szociálisan rászoruló személy részére, az általa lakott lakás rezsiköltségeihez nyújtott hozzájárulás.

(2) Rezsitámogatásra jogosult az a 65. életévét betöltött személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 600 %-át, egyedül élő esetében a 800 %-át nem haladja meg.

(3) A rezsitámogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, november vagy december hónapban lehet előterjeszteni.

(4) A rezsitámogatás pénzbeli támogatás, összege 3.000 forint.”

4. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a 8. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„3/A. Köztemetés

5. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a „jövedelmi viszonyok” szövegrész helyébe a „jövedelmi és vagyoni viszonyok” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.