Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2022. 10. 29

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

2022.10.29.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ingatlanon keletkező avar és növényi eredetű kerti hulladék (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) égetése szerdán, 8-18 óra közötti időszakban megengedett, kivéve június, július és augusztus hónapokban.

(2) Száraz kerti hulladék égetése kizárólag szélcsendes időben, legfeljebb napi két óra időtartamban végezhető. Az égetésre szánt kerti hulladék nem tartalmazhat más típusú hulladékot.

(3) Az égetés jogszabályban meghatározott biztonságos védőtávolság betartásával, épületektől és kerítéstől mért 5 méternél, emberi tartózkodásra szolgáló épülettől mért 10 méternél nagyobb távolságban, folyamatos felügyelet mellett történhet.

(4) Az égetés időtartama alatt a helyszínen gondoskodni kell a tűz oltására alkalmas eszközökről.

(5) A kerti hulladék égetése

a) Magyarország nemzeti ünnepein és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés szerinti munkaszüneti napokon,

b) egészségügyi, köznevelési intézmények, sportlétesítmények, játszóterek és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok napi működésének időtartama alatt,

c) közterületen – a közterület üzemeltetője kivételével –,

d) folyó- és állóvizek partjától mért 20 méteren belül,

tilos.

(6) Az égetés során az égés folyamatának gyorsítására szolgáló anyag nem használható.

(7) A tűzgyújtásra vonatkozó, e §-ban nem szabályozott kérdésekben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § (5) bekezdését, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdését és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 111. alcímének rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.