Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi partnerségi egyeztetésről

Hatályos: 2022. 12. 01

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi partnerségi egyeztetésről

2022.12.01.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Magyarlak község településtervének, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése vagy módosítása, valamint településrendezési eszközei módosítása során a 2. § szerinti partnerekre és a helyi partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. A partnerek meghatározása

2. § (1) A helyi partnerségi egyeztetésben partnernek minősül

a) a készítéssel (módosítással) érintett területen lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) a készítéssel (módosítással) érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a település területén működő érdekképviseleti szervek,

d) a település területén működő civil szervezetek,

e) a település területén működő, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek,

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet.

(2) Az érintett terület lehatárolása – a készítés (módosítás) tárgyától függően – a készítés (módosítás) kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozatban esetenként történik.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása, valamint településrendezési eszközei módosítása esetén a partnerek tájékoztatása

a) Magyarlak Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján,

b) az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen és

c) az önkormányzat hivatalos honlapján

közzétett hirdetmény útján történik.

(2) A partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. melléklet szerint történik.

4. A partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

4. § (1) A partnerek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint adják meg véleményüket.

(2) A partnerek

a) a hirdetményben szereplő e-mail címre vagy

b) Magyarlak Község Önkormányzatának címzett postai levélben

adhatnak véleményt a hirdetmény közzétételétől, lakossági fórum tartása esetén a lakossági fórumtól számított 8 napon belül.

(3) A partnerek eltérő véleménye esetén a polgármester a (2) bekezdésben meghatározott határidőt követő 8 napon belül egyeztetést kezdeményezhet, elektronikus hírközlési sajátos építmény és elektronikus hírközlő eszköz esetén kezdeményez, amelyről emlékeztetőt kell készíteni.

(4) A polgármester a partnerek által a tervezetre adott véleményeket a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalban tartja nyilván.

5. A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

5. § (1) A beérkezett partnerségi vélemények alapján a főépítész a vélemények elfogadására vagy el nem fogadására vonatkozó döntéstervezetet készít. A vélemény el nem fogadása esetén a döntéstervezetnek indokolást is kell tartalmaznia.

(2) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról

a) a Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése és a 69. § (1) bekezdése szerinti eljárások esetén átruházott hatáskörben a polgármester,

b) az a) pontban foglaltak kivételével a képviselő-testület

dönt.

6. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (X.5.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A partnerségi egyeztetés módja

A

B

C

D

1

Eljárás típusa

Előzetes tájékoztatás eszközei

A véleményezési szakaszban
a tájékoztatás eszközei

2

Településfejlesztési Koncepció,
Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- E-TÉR

3

Településképi Arculati Kézikönyv,
Településképi Rendelet

készítés

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- E-TÉR

4

módosítás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- E-TÉR

5

Településrendezési eszközök
módosítása
- Településszerkezeti Terv,
- Szabályozási Terv,
- Helyi Építési Szabályzat

általános eljárás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- E-TÉR

6

egyszerűsített eljárás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla;
- önkormányzati honlap;
- E-TÉR

7

rövid eljárás

-

- E-TÉR

8

Településterv készítése
- Településfejlesztési terv
- Településrendezési terv

általános eljárás

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla
- önkormányzati honlap
- E-TÉR

9

Településterv módosítása
- Településfejlesztési terv
- Településrendezési terv

általános eljárás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla;
- önkormányzati honlap;
- E-TÉR

10

egyszerűsített eljárás

-

- hivatalos önkormányzati hirdetőtábla;
- önkormányzati honlap;
- E-TÉR

11

rövid eljárás

-

- E-TÉR