Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 03

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető helyi szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„26. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésében foglalt valamely tilalmat megszegi;”

2. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

3. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A sírhelyek méretei:)

„a) gyermek sírhely hossza 1,5 m, szélessége 0,6 m,
b) egyes sírhely hossza 2,3 m, szélessége 0,9 m,
c) kettős sírhely hossza 2,3 m, szélessége 1,9 m,
d) urnasírhely hossza 0,8 m, szélessége 0,6 m.”

4. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § Köztemetés esetén a temetési hely meghatározása a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 30. § (3) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján történik.”

5. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog és meghosszabbításának (újraváltás) időtartamára a Vhr. 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak az irányadók.”

6. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.