Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi partnerségi egyeztetésről

Hatályos: 2022. 12. 01

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
a helyi partnerségi egyeztetésről
Végső előterjesztői indokolás
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során a tervezetet egyeztetni szükséges. Az egyeztetési eljárás a Korm. rendelet szerint az általános vagy a speciális szabályok szerint történik. Az egyeztetési eljárásnak része a véleményezésre jogosult szervekkel és a partnerekkel történő véleményeztetés. E kötelező egyeztetésen kívül - azt megelőzően - a települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy helyi partnerségi egyeztetést folytasson le a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása esetében, amennyiben az önkormányzat partnerségi rendelete azt előírja. A helyi partnerségi egyeztetés tehát csak abban az esetben és olyan formában kötelező, ha arról és annak módjáról a képviselő-testület rendeletet alkot [ld. Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pont]. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésben foglalt rendeletalkotási felhatalmazás szerint az önkormányzat a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapíthatja meg a településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, a vallási közösségekkel, valamint a település közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzattal, több nemzetiségi önkormányzat esetén valamennyi nemzetiségi önkormányzattal történő partnerségi egyeztetés részletes szabályait.
A helyi partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet meghatározza a helyi partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek körét, a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a vélemények megadásának módját, határidejét és nyilvántartásuk rendjét, továbbá a vélemények értékelésének rendjét. Annak tételes meghatározása, hogy adott dokumentum esetében az egyes eljárások során a tájékoztatás mely eszközei kerülnek alkalmazásra, az 1. melléklet tartalmazza.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a partnerségi egyeztetésre vonatkozó 2017. évi önkormányzati rendelet.