Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 10/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2015. 12. 31

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 10/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ltr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

A támogatás összege

a) új lakás építése esetén legfeljebb 250.000 forint,

b) lakásvásárlás esetén legfeljebb 150.000 forint,

c) lakásbővítés vagy -felújítás esetén legfeljebb 100.000 forint.”


(2) Az Ltr. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) E rendelet alkalmazásában]

„c) lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület. Nem minősül lakásnak a nyaraló, az üdülő, a hétvégi ház és a melléképület.”


(3) Az Ltr. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás annak a fiatal családnak nyújtható, amelynek tagjai és kiskorú gyermeke a kérelemben megjelölt ingatlanon kívül lakástulajdonnal nem rendelkeznek, és vállalják, hogy

a) a támogatás megállapításától számított 2 hónapon, lakásépítés céljára igényelt támogatás esetén 2 éven belül Kondorfa községben lakóhelyet létesítenek, amennyiben azzal a kérelem benyújtásakor nem rendelkeznek, és

b) a támogatással érintett ingatlant a támogatás megállapításától számított 5 éven belül nem idegenítik el.


(2) Nem nyújtható támogatás annak a fiatal családnak, amely tagjainak az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van.”


(4) Az Ltr. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell]

„c) építési tevékenységre vonatkozó támogatás iránti kérelem esetén az építési tevékenység jellegétől függően jogerős, érvényes építési vagy használatbavételi engedélyt,”


(5) Az Ltr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás nyújtásának feltételeiről az Önkormányzat a fiatal családdal szerződést köt. A szerződés tartalmazza

a) a támogatással érintett lakás ingatlan-nyilvántartás szerinti adatait,

b) a támogatást megállapító képviselő-testületi határozat számát,

c) a megállapított támogatás összegét,

d) a támogatás kifizetésének módját, a kérelemben megjelölt bankszámla számát,

e) a fiatal család tagjainak kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy

ea) a támogatás megállapításától számított 2 hónapon, lakásépítés céljára igényelt támogatás esetén 2 éven belül Kondorfa községben lakóhelyet létesítenek, amennyiben azzal még nem rendelkeznek,

eb) a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt a támogatás megállapításától számított 2 éven belül megszerzik,

ec) az azonnali beszedési megbízással érintett bankszámlaszám változása esetén azt az Önkormányzatnak 8 napon belül a számlanyitásról szóló szerződés másolatának benyújtásával bejelentik, és arra vonatkozóan új inkasszós felhatalmazást adnak,

f) a támogatással érintett ingatlanra vonatkozó, a támogatás megállapításától számított 5 éves időtartamú elidegenítési tilalmat,

g) szerződésszegés esetén a támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten, egyösszegben történő, 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségét,

h) a szerződésszegési tényállásokat.”


2. §

(1) Az Ltr. 1. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(3) E rendelet alkalmazásában]

„f) fiatal család: magyar állampolgárságú házas- vagy élettársak, melyek közül a helyi lakáscélú támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 45. életévét.”


(2) Az Ltr. 4. § (1) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

[(1) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell]

„i) a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonatot,

j) a fiatal család tagjainak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát a nem bejegyzett élettársi kapcsolat fennállásáról.”


(3) Az Ltr. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a többgyermekes fiatal családok, ahol a gyermekek a 18. életévüket nem töltötték be.”


(4) Az Ltr. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A 4. § (8) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott kötelezettségét a fiatal család tagjainak az ott meghatározott időtartam lejártát követő 15 napon belül a lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány másolatának az Önkormányzat részére történő megküldésével kell teljesítenie.”


3. §

Az Ltr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „polgár” szövegrész helyébe a „fiatal család” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „c)-d) pont” szövegrész helyébe az „a)-b) pont” szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „fiatal család” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „a)-e) és g) pontja” szövegrész helyébe az „a)-e), g) és i) pontja” szöveg,

e) 4. § (9) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „fiatal család tagjának” szöveg

lép.


4. §

Hatályát veszti az Ltr. 3. § (5)-(6) bekezdése.


5. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.