Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak használatának egyes szabályairól

Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 03. 01

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak használatának egyes szabályairól

2016.03.01.

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 34. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kondorfa Község Önkormányzata kezelésében lévő helyi közutakra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti

a) helyi közúton közlekedő járműre, és a jármű üzembentartójára, tulajdonosára, a járművet használatra átvevő személyre (a továbbiakban együtt: üzembentartó),

b) helyi közút melletti ingatlan használójára, tulajdonosára,

c) helyi közutat nem közlekedési célból igénybe vevőre.

2. A behajtás korlátozása és a behajtási engedély

2. § (1) A képviselő-testület a helyi közúthálózat biztonságos használatának elősegítése és a közutak védelme érdekében a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtábla kihelyezésével korlátozza a 6 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) történő közlekedést a rendelet 1. mellékletében meghatározott utakon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem terjed ki a közfeladatot ellátó járművekre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek (útvonalengedélyhez kötött járművek) közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulásra.

(4) E rendelet alkalmazásában kereskedő alatt az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti ipari tevékenység folytatóját, üzlet alatt a Korm. rendelet szerinti telepet, kereskedelmi tevékenység alatt a Korm. rendelet szerinti ipari tevékenységet is érteni kell.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti korlátozás alól a közút kezelője behajtási engedély kiadásával mentesítheti

a) a jármű üzembentartóját,

b) a súlykorlátozással érintett közútról megközelíthető üzletet működtető kereskedőt, az üzlet működéséhez szükséges, a kereskedő részére végzett – elsősorban közúti áruszállítási – tevékenység céljára használt járműre tekintettel,

c) a súlykorlátozással érintett közútról megközelíthető ingatlan tulajdonosát vagy az ingatlanban lakcímmel, székhellyel (telephellyel) rendelkező személyt, az ingatlanon végzendő építőipari kivitelezési tevékenységhez, végfelhasználó részére történő tüzelőanyag-szállítás vagy költözés céljából igénybe vett járműre tekintettel.

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy akkor jogosult behajtási engedély iránti kérelem benyújtására, ha a jármű üzembentartója Kondorfa község területén lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel) nem rendelkezik.

(3) A behajtási engedély iránti kérelmet legkésőbb 3 munkanappal a behajtást megelőzően a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Kondorfai Kirendeltségén (9943 Kondorfa, Alvég út 1.) lehet benyújtani a 2. melléklet szerinti nyomtatványon.

(4) A korlátozással érintett közútra történő behajtásért a kérelmezőnek a behajtási engedély iránti kérelem benyújtásakor a 3. mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie. A díjat a kérelemben megjelölt járművenként kell megállapítani és megfizetni.

(5) A behajtási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező lakcímét vagy székhelyét (telephelyét) igazoló okirat másolatát,

b) a (4) bekezdés szerinti díj befizetését igazoló bizonylatot.

(6) Behajtási engedély csak olyan ingatlan megközelítéséhez adható ki, amelyet a kérelmező a 2. § (1) bekezdés szerinti korlátozással nem érintett helyi közútról vagy országos közútról nem tud megközelíteni.

4. § (1) A behajtási engedély a kiadás napjától az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének időtartama 1 nap, 1 hét, 1 hónap vagy 1 év lehet.

(2) A 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti kérelmező részére legfeljebb 3 darab, forgalmi rendszámot nem tartalmazó behajtási engedély állítható ki.

(3) A behajtási engedély kizárólag az abban meghatározott járművel történő behajtásra jogosít, más járműre nem érvényes. A 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti kérelmező esetében az üzembentartó valamennyi járművére érvényes, de legfeljebb a kérelemben megjelölt számú járműre.

(5) A behajtási engedély a korlátozással érintett valamennyi közútra, útszakaszra érvényes.

(6) Az eredeti behajtási engedélyt a jármű vezetőjének magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrzést végző személynek bemutatnia.

(7) Az engedélyről másolatot készíteni tilos.

5. § (1) Mentesül a 3. § (4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség alól

a) az önkormányzati beruházási munkálatokban részt vevő jármű üzembentartója,

b) az építőipari kivitelezési tevékenységhez, végfelhasználó részére történő tüzelőanyag-szállítás vagy költözés céljából igénybe vett jármű esetén a kérelmező,

c) a Kondorfa községben életvitelszerűen lakó magánszemély üzembentartó,

ha az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adótartozása nincs.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel fennállását az önkormányzati adóhatóság igazolja.

6. § (1) A behajtási engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) a jogosult

aa) nevét, megnevezését,

ab) lakcímét, székhelyét (telephelyét),

ac) elérhetőségét,

b) a jármű forgalmi rendszámát,

c) az engedély érvényességének időtartamát, és

d) a behajtási engedély nyilvántartási számát.

(2) A behajtási engedély cseréje, pótlása iránti kérelem az engedély érvényességének ideje alatt szükség esetén bármikor előterjeszthető. A behajtási engedély cseréjére az eredeti behajtási engedély egyidejű visszaszolgáltatásával van lehetőség. A behajtási engedély cseréjéért, pótlásáért 500 forint pótdíjat kell fizetni.

7. § (1) A jármű üzemeltetője személyében történő változáskor a behajtási engedélyt a Hivatal részére vissza kell szolgáltatni.

(2) Ha a behajtási engedély érvényességi ideje nem járt le, a jogosult a behajtási engedély egyidejű visszaszolgáltatásával másik járműre igényelhet behajtási engedélyt, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a visszaszolgáltatott behajtási engedélyben meghatározott járműét.

(3) A (2) bekezdés szerinti új behajtási engedély érvényességének határnapja megegyezik a visszaszolgáltatott behajtási engedélyével.

8. § (1) A behajtási engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni, ha

a) a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat közölt,

b) a behajtási engedélyt nem az arra jogosult használta, vagy

c) a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használták.

(2) Újabb behajtási engedély iránti kérelem előterjesztésekor nem jogosult a kérelmező az 5. § (1) bekezdés szerinti díjmentességre, ha tőle a behajtási engedély az (1) bekezdésben foglaltak miatt visszavonásra került.

3. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele

9. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet legkésőbb 10 munkanappal az igénybevételt megelőzően a Hivatal Kondorfai Kirendeltségén (9943 Kondorfa, Alvég út 1.) lehet benyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM (a továbbiakban: miniszteri rendelet) rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.

(2) Az igénybevételért a 4. melléklet szerinti díjat kell fizetni.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti díj befizetését igazoló bizonylatot.

(4) A közútkezelői hozzájárulásban a közút kezelője feltételként írhatja elő, hogy

a) a közút igénybevétele a közlekedés biztonságának veszélyeztetése nélkül, a forgalmi rend zavartalanságának folyamatos biztosítása mellett történhet, a közlekedésre irányadó szabályok betartása mellett;

b) az igénybevevő a közút használata során végzett munkálatok idején – ide nem értve a kizárólag tárolás céljára szolgáló időtartamot – köteles személyesen vagy meghatalmazottja útján állandó jelenlétet biztosítani;

c) a közútban, műtárgyaiban és tartozékaiban, valamint az igénybevett útszakasszal érintett nyomvonalas létesítményekben keletkezett károk helyreállítása az igénybevevő kötelezettsége, azzal, hogy a helyreállítás kizárólag az Önkormányzattal egyeztetett módon, időben és tartamban végezhető;

d) az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását nem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti;

e) az igénybevétel harmadik személy részére nem engedhető át.

(5) A közút nem közlekedési célú igénybevételére és a közút melletti ingatlan használatára, útcsatlakozás létesítésére a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet és a miniszteri rendelet az irányadó.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület a behajtási engedéllyel összefüggő önkormányzati feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

(2) A rendelet alapján származó bevételt az önkormányzat a helyi közúthálózat fejlesztésére és közútkezelési feladatainak ellátására használja fel.

11. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007. (VII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 1. pontja az alábbi m) alponttal egészül ki:

[1. A polgármesterre átruházott hatáskörök:]

„m) Dönt a helyi közutak használatának egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben.

[1. A jegyzőre átruházott hatáskörök:]

„d) A helyi közutakkal kapcsolatos igazgatási jellegű feladatkörében eljár a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezési ügyében.

12. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.