Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31- 2023. 11. 10

Kondorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. §1


A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 73.850.136  Ft-ban, kiadási főösszegét 73.850.136  Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           45 872 756

            Működési bevételek                                                   2 512 616

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   9 121 212

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                  594 390

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           2 838 000

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                      170 105

            Gépjárműadók                                                                       1 499 242

            Vagyoni típusú adók                                                 1 879 247

            Önkormányzatok működési támogatásai                   27 257 944


Felhalmozási költségvetés                                      17 215 741

Ingatlanok értékesítése                                              1 911 546

            Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Áh-on belülről                                               1 299 210

Központi költségvetésből származó egyéb

felhalmozási célú költségvetési támogatások         13 972 053

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         32 932


Finanszírozási bevételek                                        10 761 639      

Bevételek összesen:                                                           73 850 136Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           40 164 324
Személyi juttatások                                                  14 566 717        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                        3 146 347                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    14 945 795

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 874 600

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre       874 787

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         4 756 078

Általános tartalék                                                      5 267 249Felhalmozási költségvetés                                      26 202 334                              

Beruházások                                                            25 702 334

Egyéb felhalmozási kiadások                                      500 000


Finanszírozási kiadások                                         2 216 229

Kiadások összesen                                                            73 850 136Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1-3. melléklet tartalmazza.


 3. §


Az önkormányzati létszámkeretet 12 főben állapítja meg,  ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 7 főben állapítja meg.

Az önkormányzat  a létszámkeretét a 4. számú mellékletben mutatja be.
Az önkormányzat bevételei


4. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.


(2) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.  


(3) A Képviselő-testület az egyéb közhatalmi bevételek és a gépjárműadók bevételeit a 10. mellékletben mutatja be.Az önkormányzat kiadásai


5. §


  1.  A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú  Áht-on kívüli  támogatásokat  a 8. mellékletben mutatja be.


(3) A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait az 5. mellékletében mutatja be.


(4) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait  a 7. melléklet szerint határozza meg.


(5) A költségvetés mérlegadatait működési és felhalmozású célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.


(6) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervez a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 10.000,- Ft. A kondorfai állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 5.000,- Ft. Az összes tervezett kedvezmény 1.096.000 Ft.

Az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2-3. melléklet szerint határozza meg.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási  ütemtervet állapít meg, melyet  a 12. számú       melléklet mutat be.


(9) Az önkormányzat adott évi  és a következő három évi saját bevételeit  tartalmazza a 6. számú melléklet.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§


(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások   teljesítését - a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat  és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.7.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését  csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.


(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

-   az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.


(4)A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző  ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő  átmeneti intézkedéseket tenni  az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei  elhárítása érdekében szükségessé váló halaszhatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(5)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet bevétel  terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat  nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.8.§.A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.


Az átmeneti gazdálkodás szabályai


9.§.


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


Hatályba léptető és záró rendelkezések


10.§


(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.