Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2016. 02. 24

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás alrendszerébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek részére Kondorfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) forrást ad át, vagy amelyektől forrást vesz át.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátásokra, az ösztöndíjakra, az Önkormányzat által alapított kitüntetésekhez, elismerésekhez járó díjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. §

E rendelet alkalmazásában

a) kedvezményezett: támogatási döntés alapján az Önkormányzattal támogatási jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

b) beruházási támogatás: a kedvezményezettnek

ba) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti nyilvántartásba vett cél szerinti besorolásában meghatározott tevékenységéhez kapcsolódó, a számvitelről szóló törvény szerinti beruházás, felújítás vagy karbantartás megvalósításához, vagy

bb) az általa elnyert európai uniós vagy hazai pályázati támogatás megvalósításához

nyújtott visszatérítendő vagy vissza nem térítendő pénzbeli támogatás;

c) működési támogatás: a kedvezményezett működéséhez kapcsolódó kiadásokhoz – különösen a székhely fenntartásához, bankszámlavezetéshez, számviteli szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó költségekre – nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,

d) programtámogatás: a kedvezményezettnek az Önkormányzat éves programtervében meghatározott rendezvény megvalósításához kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.II. Fejezet

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

1. A támogatás formái és a támogatás igénylése

3. §

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében e célra meghatározott előirányzat terhére, pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelem alapján

a) beruházási támogatást,

b) működési támogatást,

c) programtámogatást, és

d) egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatást

nyújthat.


4. §

(1) A 3. § a)-c) pontja szerinti támogatás iránti igényt a hatóköre szerint helyi civil szervezet évente két alkalommal, február 1-éig és augusztus 15-éig nyújhat be a képviselő-testülethez az 1. melléklet szerinti támogatási kérelmen.


(2) A támogatási kérelmen a 3. § a)-c) pontja szerinti több támogatási forma iránti igény is megjelölhető.


(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot;

b) az Ávr. 75. § (3) bekezdés szerinti dokumentumokat, kivéve az Ávr. 75. § (3a) bekezdésében meghatározott esetet.


(4) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelemre támogatás nem állapítható meg.


(5) Támogatási kérelem elektronikus úton is benyújtható.2. A támogatási döntés és a támogatás folyósítása

5. §

(1) A képviselő-testület a támogatási kérelemről a 4. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt.


(2) Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek, amely

a) esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § szerinti összeférhetetlenség áll fenn,

b) az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg,

c) az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesítette, vagy

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 30. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét nem teljesítette.


(3) Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek, amelynek

a) az Áht. 50. § (4) bekezdés szerinti köztartozása, vagy

b) az Önkormányzat felé fennálló, lejárt tartozása

van.


(4) A támogatási döntés meghozatalánál figyelembe kell venni az Önkormányzat által az igénylő működéséhez biztosított természetbeni támogatás, szolgáltatás költségét.


(5) A támogatási kérelemben megjelölt tevékenység megvalósításához a támogatási igény benyújtójának saját forrással nem kell rendelkeznie. A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élvez az, aki saját forrással rendelkezik.


6. §

(1) A képviselő-testület a támogatási kérelemnek helyt ad, részben ad helyt vagy elutasítja azt.


(2) A képviselő-testület a támogatási kérelem elbírálását az igénylő kérelmére felfüggesztheti, amennyiben az igénylő nyilatkozata alapján az 5. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott kizáró ok megszüntetése érdekében intézkedést tesz. A kérelem elbírálása a kizáró ok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra függeszthető fel.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a támogatási kérelem elutasításra kerül.


(4) Amennyiben az igénylő a kizáró ok megszüntetését megelőzően újabb támogatási kérelmet nyújt be, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.


(5) A támogatási igényt benyújtó a képviselő-testület döntésének megfelelően kiállított támogatói okirat alapján válik kedvezményezetté.


7. §

(1) A képviselő-testület a támogatói okiratban megállapított támogatás teljes összegét a támogatási kérelemben megjelölt tevékenység megvalósításához előlegként biztosítja.


(2) A támogatás a tárgyévet megelőző évben kapott önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazoló beszámoló hiánytalan és hibátlan benyújtását követően kerül folyósításra.


(3) Az Önkormányzat a támogatást a támogatási kérelemben megjelölt fizetési számlára utalással

a) egy összegben a támogatói okirat közlését és a (2) bekezdés szerinti feltétel teljesülését követő 30 napon belül, vagy

b) a támogatói okiratban meghatározott ütemezésben

teljesíti.


3. A támogatás felhasználása és a beszámolási kötelezettség

8. §

(1) A képviselő-testület által nyújtott támogatást a folyósítás évének december 31-éig lehet felhasználni.


(2) Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak, a támogatás felhasználása csak közbeszerzés alkalmazásával történhet.


(3) A támogatott tevékenység megvalósítását és a támogatás felhasználását a kedvezményezett harmadik személyre nem ruházhatja át.


9. §

(1) A kedvezményezett a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról tárgyévet követő év április 15-éig írásban beszámol a képviselő-testületnek.


(2) A beszámoló tartalmazza

a) a költségvetési támogatás felhasználásának tételes pénzügyi elszámolását, a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség feltüntetésével,

b) a támogatás terhére vállalt kötelezettségeket igazoló számlák és a teljesített kifizetéseket igazoló bizonylatok egyszerű másolatát,

c) a kedvezményezett tárgyévi tevékenységét, különösen a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, a megvalósítás eredményességét,

d) közbeszerzés alkalmazása esetén a közbeszerzési dokumentáció egyszerű másolatát.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti okiratok eredeti példányát a kedvezményezettnek a beszámoló benyújtását megelőzően záradékolnia kell a támogatói okirat számának feltüntetésével.


(4) Hiányosan vagy hibásan benyújtott beszámoló esetén az Önkormányzat írásban, határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.


(5) A beszámolóról a képviselő-testület 04.30-áig dönt. A beszámolót teljesen vagy részben elfogadja vagy elutasítja azt, és döntéséről a kedvezményezettet értesíti.4. A visszafizetési kötelezettség

10. §

(1) A fel nem használt vagy szabályosan el nem számolt támogatást a kedvezményezettnek az erről szóló döntés közlését követő 30 napon belül vissza kell fizetnie.


(2) A képviselő-testület jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetekben.


(3) A visszatérítendő támogatást a támogató okiratban meghatározott határidőig kell a kedvezményezettnek visszafizetnie.


(4) A visszafizetési kötelezettség teljesítésének akadályáról a kedvezményezett haladéktalanul értesíti a képviselő-testületet. A képviselő-testület a támogató okiratot a bejelentés alapján módosíthatja.6. Egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatások

11. §

(1) Egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatás iránti kérelem tárgyévben folyamatosan benyújtható.


(2) Egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatás iránti kérelmet hatóköre szerint helyi civil szervezet nem nyújthat be.


(3) A támogatás igénylésére, megállapítására és felhasználására a 4. § (3)-(5) bekezdését, 5-7. §-át és 10. §-át megfelelően alkalmazni kell.


(4) Az egyedi döntéssel megállapított egyéb támogatás felhasználásáról a képviselő-testületet a támogatott tevékenységről szóló beszámoló benyújtásával tájékoztatni kell.III. Fejezet

Államháztartáson kívüli források átvétele

12. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt.


(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétellel összefüggésben az Önkormányzatnál felmerülő kiadásokat és egyéb kötelezettségeket, amelyek csak az Önkormányzat cselekvési terveiben, településfejlesztési- és rendezési eszközeiben meghatározott eredmények elérése érdekében haladhatják meg az államháztartáson kívüli forrás összegét, értékét.IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


14. §

(1) 2016. évben támogatási kérelem első alkalommal március 15-éig nyújtható be.


(2) A kedvezményezettet a 9. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség első alkalommal a 2016. évben nyújtott támogatás vonatkozásában terheli.


15. §

(1) A képviselő-testület a 6. § (3)-(4) bekezdése és 9. § (4) bekezdése szerinti hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


16. § [1][1]

Hatályát vesztette a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatálytalan 2016.02.24-től.

Mellékletek