Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 23- 2016. 02. 22

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 7. § (2) bekezdésében a „260 %-át” szövegrész helyébe a „350 %-át” szöveg lép.


(2) Az Szr. 9. § (2) bekezdésében a „600 %-át” szövegrész helyébe a „800 %-át” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.