Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2016. 05. 27


Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„2. §

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 60.326 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 60.326 ezer Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                              ezer Ft-ban


            Működési költségvetés                                           46222

            Működési  bevételek                                                   2727

            Működési célú támogatás áht-on belülről                 11066

            Működési célú átvett pénzeszköz                                 95

            Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó             3280

            Vagyoni típusú adók                                                 1814

            Egyéb közhatalmi bevételek – pótlékok                      119

            Gépjárműadók                                                           1494

            Önkormányzatok működési támogatásai                   23622

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

működési célra                                                                        954

Áh-n belüli megelőlegezések                                     1051


Felhalmozási költségvetés                                       14104

Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről          12689

             Tárgyi eszközök értékesítése                                     1345 

            Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                  70

Bevételek összesen:                                                             60326Kiadások                                                                                                          ezer Ft-ban

            Működési költségvetés                                            46227

Személyi juttatások                                                   16555    

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                        3375               

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    18169

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1127


Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívűlre      410

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre   4546

Előző évi elszámolásból származó kiadások                 57

Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése              1988


Felhalmozási költségvetés                                       14099                                    

Beruházások                                                                 3657

Egyéb felhalmozási kiadások:

Felhalmozási c.átadott pénzeszköz                               500


Hitel törlesztése felhalmozási célra                             9942

Kiadások összesen                                                               60326”2. §

(1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


(3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


(4) A Kr. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.


(5) A Kr. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.


(6) A Kr. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


(7) A Kr. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Mellékletek