Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 29- 2017. 11. 28

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 113.294.811 Ft-ban, kiadási főösszegét 113.294.811 Ft-ban állapítja meg.Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           45 151 797

            Működési bevételek                                                  1 492 317

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   5 288 268

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                    60 000

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           2 838 000

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                         50 000

            Gépjárműadók                                                                       1 431 758

            Vagyoni típusú adók                                                 1 828 746

            Önkormányzatok működési támogatásai                   32 162 708


Felhalmozási költségvetés                                      19 355 330

Ingatlanok értékesítése                                                 211 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     14 662 500

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök         4 481 830


Finanszírozási bevételek                                        48 787 684      

Bevételek összesen:                                                          113 294 811Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           47 124 931

Személyi juttatások                                                  14 860 746        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                       2 893 232                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    16 032 370

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     2 152 000

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre    1 044 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         8 304 480

Tartalékok                                                                 1 838 103


Felhalmozási költségvetés                                      65 005 117                              

Beruházások                                                            31 242 617

Felújítások                                                               33 762 500


Finanszírozási kiadások                                         1 164 763

Kiadások összesen                                                           113 294 811”2. §

(1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


(3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


(4) A Kr. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.


(5) A Kr. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.


(6) A Kr. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Mellékletek