Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 29- 2017. 11. 28

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati 9/A. § (2) bekezdésében a „500 %-át” szövegrész helyébe a „600 %-át” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.