Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 06. 01

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Kondorfai hivatali helyisége (Kondorfa, Alvég út 1.) és a Kultúrház ( Kondorfa, Alvég út 1.).

b) hivatali munkaidő: Kondorfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


2.  Az engedélyezés szabályai

2. § (1) A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a helyszínnel rendelkezni jogosult a házasságkötés lebonyolításához előzetesen írásban hozzájárult és a házasságkötéshez a méltó keretek adottak.

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínnel rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását az anyakönyvvezetőhöz a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyszín előkészítése (így különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosítottak.

(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a házasulók feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az áramszolgáltatás, asztal biztosítása.  

(5)  Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolítása olyan körülmények között, amelyek a résztvevők testi épségét veszélyeztethetik, illetve vallás gyakorlására szolgáló épületben.

(6) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulók által választott helyszínen szemlét tart.

(7) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül

a) hétfőtől  csütörtökig 16,00 órától  18,00 óráig

b) pénteken 14,00 órától 18,00 óráig

c) szombaton 10 órától 18,00 óráig

d) szabadtéren május 1. és szeptember 30. közötti időszakban engedélyezhető.


3. Az önkormányzat részére fizetendő díj

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 10.000,- Ft.

(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 12.500,- Ft.

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 15.000,- Ft.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díjakat Kondorfa Község Önkormányzata részére kell megfizetni a 11747068-15424116 számú számlára. A megfizetés tényét a házasságkötés időpontját megelőző 8. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.

(5) Nem kell megfizetni az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díjat, ha

a) valamelyik házasuló személy állapota közeli halállal fenyeget, és ezt orvos igazolja, vagy

b) valamelyik házasuló fél lakásán kerül sor a házasságkötésre, mert a házasuló fél orvos által igazolt súlyos mozgáskorlátozottsága miatt különös erőfeszítés lenne számára a házasságkötésre alkalmas hivatalos helyiségben való megjelenés.


4. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötésre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(2) Amennyiben a házasságkötés nem bonyolítható le külső helyszínen (pl.: kedvezőtlen időjárás), a 3. § (3)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díjak helyett a 3. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti szolgáltatási díjat kell megfelelően megfizetni. A szolgáltatási díj különbözetét a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.


4. Munkaidőn kívül házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezető díjazása

5. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötési eseményenként  6.000 Ft. díjazás illeti meg, melyet a munkáltató fizet meg számára.


5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 4/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.