Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 05. 31


Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a „130 %-át, egyedül élő esetében 350 %-át” szövegrész helyébe a „300 %-át, egyedül élő esetében 600 %-át” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.