Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 16- 2017. 09. 15

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 9/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bc) nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú,”


(2) Az Szr. 9/B. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Települési gyermeknevelési támogatás ugyanazon gyermek neveléséhez évente egy alkalommal, egy jogosultnak állapítható meg.


(5) A települési gyermeknevelési támogatás pénzbeli támogatás, amelynek gyermekenkénti összege a gyermek születését követően első alkalom­mal megállapított támogatás esetén 25.000 forint, azt követően 8.000 forint.


(6) A gyermek születését követően első alkalom­mal igényelt települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek születését követő 2 hónap.”


(3) Az Szr. 9/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A települési gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet tartalmazza.”


(4) Az Szr. e rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.


(5) Az Szr. 2. § (2) bekezdésében a „3-4/B. alcím” szövegrész helyébe a „3-4/A. alcím” szöveg lép.


(6) Az Szr. 11. § (2) bekezdés c) pontjában a „c)-f) pontjában” szövegrész helyébe a „c)-d) pontjában” szöveg lép.


(7) Az Szr. 12. § (3) bekezdésében a „b)-f) pontjában” szövegrész helyébe a „b)-d) pontjában” szöveg lép.


2. §

Hatályát veszti a 11. § (1) bekezdés e)-f) pontja


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.