Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13- 2018. 11. 12

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vr.) 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona

a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített,

b) az Nvt. 5. § (5) bekezdés a)-b) pontja szerinti, valamint

c) a képviselő-testület által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített

vagyonelemekből áll.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja alapján e vagyoni körbe sorolja az önkormányzati tulajdonú alábbi vagyonelemeket:

a) a középületek közül:

aa) Kultúrház

ab) sporttelep

ac) volt óvoda

ad) volt általános iskola

ae) orvosi rendelő

b) közművek,

c) köztéri műalkotások, emlékművek, emléktáblák,

d) védett természeti területek,

e) erdők.”


(2) A Vr. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 30. § (3) bekezdésében felsoroltak.”


(3) A Vr. 30. § (4) bekezdésében az „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Áhsz. 5. mellékletében” szöveg lép.


(4) A Vr. 30. § (5) bekezdésében az „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Áhsz. 30. § (3) bekezdésében” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.