Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13- 2018. 11. 12

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 9/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tüzelőtámogatás iránti kérelmet a 4. melléklet tartalmazza.”


(2) Az Szr. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.


2. §

(1) Az Szr. 9/A. § (6) bekezdésében a „8.000” szövegrész helyébe a „15.000” szöveg lép.


(2) Az Szr. 9/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „a kérelmező lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyébe az „az” szöveg lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.