Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a temetkezés rendjével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13- 2018. 11. 12

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében a „2019.” szövegrész helybe a „2021.” szöveg lép.


2. §

(1) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tr.) 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az előreváltott temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja az (1) bekezdés szerinti összeg tízszerese.”


(2) A Tr. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Rátemetés csak olyan temetési helyre történhet, amely feletti rendelkezési jog megváltásra (újraváltásra) került.”


(3) A Tr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

(1) A temetkezési szolgáltatást, illetve a temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek köteles bejelenteni

a) nevét (megnevezését), címét (székhelyét), elérhetőségét,

b) a tevékenység megkezdésnek időpontját és időtartamát,

c) az érintett sírhelyet.

A bejelentéshez mellékelni kell a temetési hely rendelkezési jogosultjának a munka elvégzéséhez történő hozzájárulását igazoló irat másolatát. Bejelentés hiányában a temetőben munka nem végezhető.


(2) Magyarország nemzeti ünnepein, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés szerinti munkaszüneti napokon, vasárnap, továbbá búcsúztatás és temetés időtartama alatt a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatás kivételével – vállalkozási tevékenység nem végezhető.


(3) A temetőben munka csak a 8. § (1) bekezdés szerinti nyitva tartási időszakban és úgy végezhető, hogy az ne sértse a látogatók kegyeleti érzéseit, illetve ne akadályozza az üzemeltetői feladatok ellátását.


(4) A sírhelyet az üzemeltető jelöli ki. Sírásás csak a kijelölést követően végezhető.


(5) A ravatalozót a temetkezési szolgáltató az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően, a tevékenység bejelentés szerinti megkezdésének időpontját megelőző 2 órával jogosult átvenni, és a tevékenység befejezését követően köteles az eredeti állapotnak megfelelően visszaadni.


(6) Síremléket felállítani, bontani csak a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.


(7) A síremlék építéséből, felújításából, bontásából keletkezett törmeléket, egyéb hulladékot a vállalkozónak a munkavégzés befejezésekor a temetőből el kell szállítania.”


(4) Hatályát veszti a Tr.

a) 8. § (3) bekezdése,

b) 8. § (7) bekezdése és

c) 10. § (4) bekezdése.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.