Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető helyi szabályairól szóló 9/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 13- 2018. 11. 12

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

(1) A közösségi együttélés alapvető helyi szabályairól szóló 9/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdésében

a) a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „15 napon belül” szöveg,

b) a „11747068-15424116-03610000 bírság beszedési” szövegrész helyébe a „11747068-15424116 számú” szöveg

lép.


(2) Hatályát veszti az Ör. 3. § (3) és (5)-(7) bekezdése.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.