Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2018. 12. 31

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mentes az adó alól

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-a szerinti adótárgy,

c) a Htv. 17. §-a szerinti adótárgy.”


2. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.