Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 02- 2023. 11. 10

Kondorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 72 700 000   Ft-ban, kiadási főösszegét 72 700 000   Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           42 354 988

            Működési bevételek                                                   1 403 471

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   1 701 000

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                    35 000

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           3 404 000

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                                 0

            Gépjárműadók                                                                       1 485 000

            Vagyoni típusú adók                                                 2 096 000

            Önkormányzatok működési támogatásai                   32 230 517


Felhalmozási költségvetés                                      19 742 043

Ingatlanok értékesítése                                                 200 000

            Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Áh-on belülről                                              19 542 043


Finanszírozási bevételek                                        10 602 969      

Bevételek összesen:                                                            72 700 000Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           50 422 127

Személyi juttatások                                                  13 348 000        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                        2 494 000                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    19 798 408

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 380 000

Egyéb működési célú kiadások:                                                

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre       453 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         8 887 219

Tartalékok                                                                 4 061 500


Felhalmozási költségvetés                                        5 217 367                              

Beruházások                                                              3 428 178

Felújítások                                                                  1 789 189


Finanszírozási kiadások                                       17 060 506

Kiadások összesen                                                            72 700 000Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1-3. melléklet tartalmazza.


 3. §

Az önkormányzati létszámkeretet 9 főben állapítja meg, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 4 főben állapítja meg. Az önkormányzat a létszámkeretét a 4. mellékletben mutatja be.


Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.


(2) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.  


(3) A Képviselő-testület az egyéb közhatalmi bevételek és a gépjárműadók bevételeit a 10. mellékletben mutatja be.Az önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú  Áht-on kívüli  támogatásokat  a 8. mellékletben mutatja be.


(3) A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait az 5. mellékletében mutatja be.


(4) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet szerint határozza meg.


(5) A költségvetés mérlegadatait működési és felhalmozású célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.


(6) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervez a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 12.000,- Ft. A kondorfai állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 6.000,- Ft. Az összes tervezett kedvezmény 1.096.000 Ft.  Az önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2-3. melléklet szerint határozza meg.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet állapít meg, melyet a 12. melléklet mutat be.


(9) Az önkormányzat adott évi  és a következő három évi saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését - a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.


7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését  csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.


(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

-   az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.


(4)A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző  ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő  átmeneti intézkedéseket tenni  az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei  elhárítása érdekében szükségessé váló halaszhatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet bevétel  terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat  nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.


8. §

A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.


Az átmeneti gazdálkodás szabályai

9. §

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


Hatályba léptető és záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek