Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 11. 10

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat  2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 150.006.690 Ft-ban, kiadási főösszegét 150.006.690 Ft-ban  állapítja meg.Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           49 157 528

            Működési bevételek                                                  1 685 728

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   5 790 861

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                    60 000

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           2 838 000

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                         50 000

            Gépjárműadók                                                                       1 431 758

            Vagyoni típusú adók                                                 2 194 000

            Önkormányzatok működési támogatásai                   35 107 181


Felhalmozási költségvetés                                       40 934 161

Ingatlanok, tárgyi eszközök  értékesítése                    5 764 852

Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről         34 178 709

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök             990 600


Finanszírozási bevételek                                        59 915 001      

Bevételek összesen:                                                          150 006 690Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           49 652 956

Személyi juttatások                                                  15 729 798        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                       2 779 700                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    16 869 071

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     4 997 000

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre       998 871

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         8 278516

Tartalékok                                                                             0


Felhalmozási költségvetés                                      83 204 386                              

Beruházások                                                            17 113 610

Felújítások                                                               66 090 776


Finanszírozási kiadások                                       17 149 348

Kiadások összesen                                                           150 006 690”2. §

(1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


(3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


(4) A Kr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.


(5) A Kr. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.


(6) A Kr. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


(7) A Kr. 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mellékletek