Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 09. 30

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 9/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum 600%-át” szövegrész helyébe a „a Kormány rendeletében tárgyévre meghatározott kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének a 150 %-át” szöveg lép.


(2) Az Szr. 9/B. § (2) bekezdésében a „szeptember” szövegrész helyébe a „szeptember vagy október” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.