Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (X.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 26- 2019. 10. 25

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Az önkormányzat

a) megnevezése: Kondorfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat);

b) székhelye: 9943 Kondorfa, Alvég út 1.;

c) hivatalos bélyegzője: kör alakú, melynek közepén Magyarország címere, körfelirata „Kondorfa Község Önkormányzata * Kondorfa *”;

d) hivatalos jelképei: a címer és a zászló;

e) hivatalos honlapja: www.kondorfa.hu.


(2) A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester,

b) az Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság),

c) a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal,

d) a jegyző és

e) a 22. § (1) bekezdésében felsorolt társulások.”


(2) Az SZMSZ 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §-ában fel nem sorolt és más szervére át nem ruházott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.”


(3) Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület

a) ülését a székhelyén, vagy más települési önkormányzat képviselő-testületével tartott együttes ülésének napján tartott ülését - indokolt esetben - az együttes ülés helyszínén,

b) más települési önkormányzat képviselő-testületével tartott együttes ülését az együttes ülés meghívójában megjelölt helyszínen,

c) közmeghallgatását a székhelyén

tartja.”


(4) Az SZMSZ 5. § (7) bekezdés c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a polgármester döntése alapján a napirend tárgya szerint feladatkörében érintett személyt, szervezetet,

d) a polgármester döntése alapján a községben székhellyel rendelkező, működő civil szervezet képviselőjét a tevékenységét érintő napirend tárgyalására.”


(5) Az SZMSZ 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az ülés megnyitásakor megállapítja, és az ülés berekesztéséig folyamatosan figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatképességét,”


(6) Az SZMSZ 9. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A titkos szavazás lebonyolítását a képviselő-testület jelen lévő tagjaiból álló, a képviselő-testület ügyrendi határozatával létrehozott kéttagú szavazatszámláló bizottság végzi el. A bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot, a javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


(5) A titkos szavazás az önkormányzat hivatalos bélyegzőjével ellátott, borítékba helyezett szavazólapnak szavazóurnába történő elhelyezésével történik. A szavazóurnát a bizottság tagjai a titkos szavazást megelőzően – ellenőrzést követően – lezárják, majd a titkos szavazás lebonyolítását követően felbontják, és a leadott szavazatokat ismertetik.”


2. §

(1) Az SZMSZ 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülés ismételt összehívásáról a polgármester 7 napon belül gondoskodhat. A megismételt testületi ülés napirendje eltérhet az elmaradt testületi ülés tervezett napirendjétől.”


(2) Az SZMSZ 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A képviselő-testület tagja - a döntéshozatal módjától és a döntés formájától függetlenül - igen vagy nem szavazattal szavazhat, valamint a szavazástól tartózkodhat.”


(3) Az SZMSZ 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képviselő-testület az ügyrendi kérdésekről vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.”


(4) Az SZMSZ 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A képviselő-testület nem normatív határozatának megjelölése – az alábbi sorrendben –

a) a határozat sorszámát arab számmal,

b) a „/” jelet,

c) a határozat meghozatalának évét arab számmal,

d) zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal és

e) a „Kt. határozat” kifejezést

foglalja magában.”


(5) Az SZMSZ 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester fogadóórát minden hónap első péntekén 8-9 óra között, illetve külön meghirdetett időpontban tart.”


(6) Az SZMSZ 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgármester az önkormányzat költségvetési rendelete szerint

a) dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, továbbá

b) meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.”


3. §

(1) Az SZMSZ 2. § (5) bekezdésében az „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)” szövegrész helyébe az „az Mötv.” szöveg lép.


(2) Az SZMSZ

a) 5. § (1) bekezdésében,

b) 6. § (1) bekezdésében,

c) 17. § (2) bekezdésében és

d) 19. § (1) bekezdésében

a „Jogi, Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg lép.


(3) Az SZMSZ 8. § (7) bekezdésében az „egybehangzó” szövegrész helyébe az „igen” szöveg lép.


(4) Az SZMSZ 10. § (4) bekezdésében a „magyarlaki” szövegrész helyébe a „kondorfai” szöveg lép.


(5) Az SZMSZ 14. § (3) bekezdésében a „Jogi, Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg lép.


4. §

Hatályát veszti az SZMSZ

a) ) 8. § (1) bekezdésében a „vita nélkül,” szövegrész

b) 12. § (3) bekezdése,

c) 19. § (3) bekezdés c) pontja,

d) 1. melléklete.


5. §

A 9/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.