Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01- 2023. 11. 10

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat  2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 76.802.677 Ft-ban, kiadási főösszegét 76.802.677 Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           46 457 665

            Működési bevételek                                                  1 403 471

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   4 385 831

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                    35 000

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           3 404 000

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                                  0

            Gépjárműadók                                                                       1 485 000

            Vagyoni típusú adók                                                 2 096 000

            Önkormányzatok működési támogatásai                   33 648 363


Felhalmozási költségvetés                                       19 742 043

Ingatlanok, tárgyi eszközök  értékesítése                       200 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Áh-on belülről                                                19 542 043


Finanszírozási bevételek                                        10 602 969      

Bevételek összesen:                                                            76 802 677Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           54 524 804

Személyi juttatások                                                  16 555 742        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                       2 908 636                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    21 059 110

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 930 000

            Elvonások és befizetések                                             400 422

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre       453 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         9 100 023

Tartalékok                                                                 2 117 871            


Felhalmozási költségvetés                                       5 217 367                               

Beruházások                                                             3 428 178

Felújítások                                                                1 789 189


Finanszírozási kiadások                                       17 060 506

Kiadások összesen                                                            76 802 677”2.§ A Kr. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§


Az önkormányzati létszámkeretet 10 főben állapítja meg, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 4 főben állapítja meg. Az önkormányzat a létszámkeretét a 4. mellékletben mutatja be.


3.§ A Kr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.§


(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.


(2) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 200 ezer Ft erejéig az esetleges tartalék és a többletbevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat – előirányzat nélkül – utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.”


4. § (1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


(3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


(4) A Kr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.


(5) A Kr. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.


(6) A Kr. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek