Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2023. 11. 10

Kondorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. §


A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 59 156 000   Ft-ban, kiadási főösszegét 59 156 000   Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           47 667 002

            Működési bevételek                                                   1 383 960

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   5 318 520      

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           3 404 000      

            Gépjárműadók                                                                       1 485 000

            Vagyoni típusú adók                                                 2 096 000

            Önkormányzatok működési támogatásai                   33 979 522


Felhalmozási költségvetés                                            532 186

Ingatlanok értékesítése                                                 532 186


Finanszírozási bevételek                                        10 956 812      

Bevételek összesen:                                                            59 156 000Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           50 741 670

Személyi juttatások                                                  18 144 000        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                        2 861 000                  

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    17 025 595

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 462 000

            Helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások       2 125

Egyéb működési célú kiadások:                                                

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre        442 575

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre        10 804 375

Felhalmozási költségvetés                                        5 360 414                              

Beruházások                                                              2 077 000

Felújítások                                                                  2 674 688

Egyéb felhalmozási támogatások Áh-on belülre          608 726


Finanszírozási kiadások                                          3 053 916

Kiadások összesen                                                             59 156 000Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1-3. melléklet tartalmazza.


 3. §


Az önkormányzati létszámkeretet 10 főben állapítja meg,  ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat  a létszámkeretét a 4. számú mellékletben mutatja be.
Az önkormányzat bevételei


4. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.


(2) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.  


(3) A Képviselő-testület az egyéb közhatalmi bevételek és a gépjárműadók bevételeit a 10. mellékletben mutatja be.Az önkormányzat kiadásai


5. §


  1.  A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú  Áht-on kívüli  támogatásokat  a 8. mellékletben mutatja be.


(3) A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait az 5. mellékletében mutatja be.


(4) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait  a 7. melléklet szerint határozza meg.


(5) A költségvetés mérlegadatait működési és felhalmozású célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.


(6) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervez a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 12.000,- Ft. A kondorfai állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 6.000,- Ft. Az összes tervezett kedvezmény 1.096.000 Ft.

Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2-3. melléklet szerint határozza meg.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási  ütemtervet állapít meg, melyet  a 12. számú       melléklet mutat be.


(9) Az önkormányzat adott évi  és a következő három évi saját bevételeit  tartalmazza a 6. számú melléklet.


A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§


(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások   teljesítését - a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat  és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.7.§1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.


(2) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(3)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 200 ezer Ft erejéig az esetleges tartalék és a többletbevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat – előirányzat nélkül – utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.

8.§.A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.


Az átmeneti gazdálkodás szabályai


9.§.


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


Hatályba léptető és záró rendelkezések


10.§


(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mellékletek