Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (XI.30.) rendelettel módosított 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 21- 2023. 11. 10

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat  2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.227.046 Ft-ban, kiadási főösszegét 78.227.046 Ft-ban  állapítja meg.


Bevételek                                                                                                               Ft-ban


            Működési költségvetés                                           47 775 034

            Működési bevételek                                                  1 406 016

            Működési célú támogatás áht-on belülről                   4 936 004

            Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                    35 000

            Értékesítési és forgalmi adók  – iparűzési adó           3 769 282

            Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok                       197 985

            Gépjárműadók                                                                       1 619 101

            Vagyoni típusú adók                                                 2 200 020

            Önkormányzatok működési támogatásai                   33 611 626


Felhalmozási költségvetés                                       19 849 043

Ingatlanok, tárgyi eszközök  értékesítése                       200 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Áh-on belülről                                                19 542 043


Finanszírozási bevételek                                        10 602 969      

Bevételek összesen:                                                            78 227 046Kiadások                                                                                                          Ft-ban

            Működési költségvetés                                           55 969 510

Személyi juttatások                                                  16 881 862        

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                       2 937 168                  

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    21 661 655

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 930 000

            Elvonások és befizetések                                             400 422

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre       453 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre         9 176 111

Tartalékok                                                                 1 240 072            


Felhalmozási költségvetés                                       6 486 250                               

Beruházások                                                             4 697 061

Felújítások                                                                1 789 189


Finanszírozási kiadások                                       17 060 506

Kiadások összesen                                                            78 227 046”
2. § (1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


(3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


(4) A Kr. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.


(5) A Kr. 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.


(6) A Kr. 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek