Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 21- 2023. 11. 10

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira terjed ki.


2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2019. évi teljesítését

                                                                                                                     

                                                                                                                        Ft-ban

                       

Bevételi teljesítést                                                                             78 314 829

     ezen belül  

            Működési bevételeket                                              60 349 336

            ebből:

            Működési bevételek                                                    1 400 987

            Működési célú támogatás áh-on belülről                    5 706 840

            Működési célú pénzeszközátvételek áh-on kívülről        113 275

            Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó              3 569 795

            Vagyoni típusú adók                                                  2 177 750

            Egyéb közhatalmi bevételek – pótlékok                        197 555

            Gépjárműadók                                                            1 609 359

            Önkormányzatok működési támogatásai                   33 611 626

Előző év költségvetési maradványának  igénybevétele

 műk. célra                                                                10 602 969

Áh-n belüli megelőlegezések                                     1 359 180


Felhalmozási bevételeket                                        17 965 493

ebből:

Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről            16 985 810

            Ingatlanok értékesítése                                                             958 033

            Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          21 650


Kiadási teljesítést                                                                 67 358 017

     ezen belül

            Működési kiadásokat                                             49 619 348

            ebből:

Személyi juttatások                                                  16 216 674         

            Munkaadót terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó                                                       2 716 021                   

            Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                 17 586 525

            Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     1 922 000

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívűlre     312 375

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre    9 176 111

Előző évi elszámolásból származó kiadások                400 422

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése           1 289 220


Felhalmozási kiadásokat                                      17 738 669

ebből:                                    

Beruházások                                                            1 967 383

Hitel törlesztése felhalmozási célra                       15 771 286


Ft-ban állapítja meg.


(2) Az átlagos statisztikai létszám  9 fő, a munkajogi létszám 7 fő volt  2019. december 31-én.

A létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.


(3) A bevételi összegen belül működési célú hitel nem szerepel.

                                                                      

3. § [Az önkormányzat bevételei]

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


(5) Az állami támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat pénzeszközátvételeinek teljesítését a 16. melléklet tartalmazza.


4. § [Az önkormányzat kiadásai]

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítés forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait, bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásainak kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat államháztartáson kívüli támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat éves beruházásait célonként a 11. melléklet tartalmazza.


(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat működés-felhalmozás egyensúlyát a 14. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat tartalékait a 15. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat 2019. évi maradványának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.


(11) Az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.


5. § [Közvetett támogatások]

(1) A Képviselő-testület az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.


(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.


(3) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója esetén a községben állandó bejelentett lakosok számára 50 %-os kedvezményt adott.


(4) A Képviselő-testület a tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet nem nyújtott.


(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.


(6)  A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet szerint fogadja el.


6. § [Az önkormányzat adósságállománya]

Az önkormányzatnak 2019. december 31-én van adósságállománya.


7. § [Többéves kihatással járó döntések]

Az önkormányzatnak 2019. december 31-én van a következő évekre vonatkozó döntése. Az önkormányzat a Kormány által adott hozzájárulás alapján kötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket. A két ügylet értéke 16.100.000 Ft, futamideje 2027-ig tart.


8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mellékletek