Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 21- 2020. 07. 20

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét e rendelettől eltérő módon végzi, a jegyző a Vgt. 44/J. §-a és a Kr. 18. §-a szerinti közszolgáltatási bírság kiszabását kezdeményezheti.”


(2) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2029. december 31.” szöveg lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.