Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23- 2022. 12. 24

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.23.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A Lugos-patak partján levő beépítetlen ingatlan tulajdonjoga a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésétől eltérően megszerezhető, ha a képviselő-testület határozata alapján a tulajdonjog átruházását települési érdek indokolja.

(2) Települési érdeknek minősül különösen, ha

a) az ingatlan használata, hasznosítása a tulajdonszerzést követően a településfejlesztési tervben meghatározott célok megvalósításához hozzájárul,

b) az ingatlan tulajdonjogát közfeladat ellátása vagy közszolgáltatás nyújtása, továbbá ezekhez kapcsolódó fejlesztés céljából kívánják megszerezni, vagy

c) az ingatlannal kapcsolatos tárgyévi költségvetési kiadások az ingatlan értékének 10 %-át meghaladják.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.