Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 04

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.04.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kondorfa Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80 534 000 Ft-ban, kiadási főösszegét 80 534 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1–3. melléklet tartalmazza.

3. § [Az önkormányzat bevételei]

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adott évi és a következő három évi saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat kiadásai]

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2–3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú Államháztartáson belüli és kívüli támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetés mérlegadatait működési és felhalmozású célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet állapít meg, melyet a 12. melléklet mutat be.

(8) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervez a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 16.000,- Ft. 50%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha ténylegesen életvitelszerűen Kondorfa községben lakik. Az éves kommunális adó ez esetben: 8.000,- Ft. Az összes tervezett kedvezmény 1.360.000 Ft. Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet tartalmazza.

5. § [Az önkormányzat létszámkerete]

A Képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet 8 főben állapítja meg, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszám keretét pedig 2 főben. Az önkormányzat létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

6. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a Képviselő-testület elé.

(4) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 ezer Ft erejéig az esetleges tartalék és a többletbevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat – előirányzat nélkül – utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.

(6) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

7. § [Az átmeneti gazdálkodás szabályai]

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.

(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.

8. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § [Átmenti rendelkezések]

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.