Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 16

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.16.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságára terjed ki.

2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesítésének bevételi főösszegét 99 873 962 Ft-ban, kiadási főösszegét 78 293 864 Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi összegen belül működési célú hitel nem szerepel.

3. § [Az önkormányzat bevételei]

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzeszközátvételeinek teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat kiadásai]

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítés forrásonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait, bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásainak kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat államháztartáson kívüli támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat éves beruházásait célonként a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működés-felhalmozás egyensúlyát a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat tartalékait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi maradványának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Létszám adatok]

Az átlagos statisztikai létszám 6 fő, a munkajogi létszám 6 fő volt 2022. december 31-én. A létszámadatokat a 18. melléklet tartalmazza.

6. § [Közvetett támogatások]

(1) A Képviselő-testület az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.

(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

(3) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója esetén 50 %-os kedvezményt adott, ha a magánszemély adóalany ténylegesen életvitelszerűen Kondorfa községben lakott.

(4) A Képviselő-testület a tulajdonban lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet nem nyújtott.

(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 19. melléklet szerint fogadja el.

7. § [Az önkormányzat adósságállománya]

Az önkormányzatnak 2022. december 31-én van adósságállománya.

8. § [Többéves kihatással járó döntések]

Az önkormányzatnak 2022. december 31-én van a következő évekre vonatkozó döntése. Az önkormányzat a Kormány által adott hozzájárulás alapján kötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket. A két ügylet értéke 16.100.000 Ft, futamideje 2027-ig tart.

9. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.